Konferences Latviskums - valsts augstākā vērtība, tā izpratne audiovizuālajos medijos aicinājums Latvijas Republikas valdībai

Latvijas Republikas Prezidentam

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministram

Latvijas Republikas Kultūras ministrei

 

Konferences

Latviskums - valsts augstākā vērtība, tā izpratne audiovizuālajos medijos

aicinājums Latvijas Republikas valdībai

 

Latvijas sabiedrībai kā vienai no seniskās dzīvās valodas un kultūras mantiniecēm Eiropā, ir jāapzinās kultūras morālās saknes, saglabājot latviskās vērtības kā valsts dzīves pamatu.

Globālā tirgus un audiovizuālo mediju ietekmē šodien tiek nivelētas tautu kultūras un tikai tauta pati var šim procesam pretoties. Konferences dalībnieki, noklausoties referātus, kuros atsegti Latvijas kultūras un izglītības jomā nepieciešamie uzlabojumi, pieņēma aicinājumu Latvijas valdībai.

 • Jāstiprina saikne starp zinātniskiem pētījumiem un darba organizāciju valstī, jo sevišķi izglītībā un kultūrā, jo tās ir svarīgākās nozares, kas veido nacionālās identitātes pamatojumu un savas valsts patriotisma apziņu, īpaši jaunatnei.
 • Par izglītības un kultūras politikas virsuzdevumiem jāizvirza demokrātiskas un atvērtas kultūrvides veidošana, padziļināta starpetniska saziņa, nacionālās kultūras attīstīšana, latviešu valodas autoritātes stiprināšana.
 • Valstiskā līmenī jāpievērš pastiprināta uzmanība latviešu valodas kopšanai: jāpalielina stundu skaits vispārizglītojošās skolās; jābūt pieejamiem populāriem izdevumiem par pareizrunu un pareizrakstību; jāpievērš uzmanība valodas lietojumam un kļūdām masu medijos un publiskos sarīkojumos, kā arī latviešu valodas funkcionēšanai sabiedriskajā telpā – vizuālai informācijai satiksmes līdzekļos, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu iestādēs.
 • LR Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar LR Kultūras ministriju jānodrošina sistemātiska sabiedrības izglītošana audiovizuālo mediju piedāvājuma vērtēšanai, ņemot vērā šo mediju specifiku un ietekmes intensitāti. Atsaucoties uz zinātnieku brīdinājumiem, vērsties pret vardarbības attēlojumu  ekrānmedijos.
 • Latvijā visas TV un radio raidījumu programmas, arī komerciālās, jāsaskaņo ar ētisko vērtību principiem. Anonīmie reitingi nav jāuzskata par būtisku argumentu raidījuma kvalitātes vērtēšanā. Jāatklāj sabiedrībai reitinga aprēķināšanas tehnoloģija. Jāpanāk, ka kardināli tiek mainīta ekrāndarbu iepirkšanas stratēģija, lai nepiesārņotu ekrānu ar sekliem, nemākslinieciskiem, brutāliem un vardarbīgiem veidojumiem..
 • Latvijā ar likumu jāaizliedz ražot, izplatīt, tirgot jebkuru audio vizuālā medija formu, kas satur pašmērķīgu vardarbības, tai skaitā, erotikas un pornogrāfijas, attēlojumu. Ir jāizstrādā metodes, kā filtrēt ēterā no citiem raidkanāliem nākušo vardarbības attēlojumu.
 • Valsts televīzijai kā vienu no prioritātēm jāizvirza skatītāja mākslinieciskās gaumes un LR Satversmes preambulā balstīto vērtību izpratnes veidošana.
 • Jāpalielina valsts

 

atbalsts fundamentāliem zinātniskiem pētījumiem Latvijas vēsturē, valodā un kultūrā.

 • Jāpaplašina humanitāro priekšmetu mācīšana skolās, kas veicina nacionālo pašapziņu, jāatbalsta tautas mākslas, amatniecības un mūzikas skolas valstī, jau savlaicīgi radot iespēju attīstīt jaunas nozares tautsaimniecībā.
 • Jānodrošina Valsts Kultūrkapitāla fonda ikgadējā finansējuma pieaugums.
 • LR Izglītības un Zinātnes, LR Kultūras ministrijām jāveido latviskuma pamatvērtību apliecinoša ilgtermiņa izglītības un kultūras programma, izceļot latviešu klasiskās mākslas un literatūras vērtības, kas izturējušas laika pārbaudi.

 .

Aicinājums pieņemts LU un biedrības „Ētikas Tilts Latvijā” organizētās konferences noslēgumā

Atbildi gaidot,

patiesā cieņā,  biedrības „Ētikas Tilts Latvijā” valdes priekšsēdētāja  Eva Mārtuža

2017. 06.04.

Rīga, LU