Kam domāta sadaļa holistiskā pedagoģija?

Sadaļa holistiskā pedagoģija tiek veidota kā aizsākums neklātienes skolai topošiem holistiskiem pedagogiem - gan tiem, kuri tikai gatavojas kļūt par pedagogiem, gan tiem, kuriem aiz muguras ir liela pedagoģiskā darba pieredze, bet, kuri jūt nepieciešamību mainīties, gan vecākiem, kuri apjauš nepieciešamību savus bērnus izglītot citādāk, nekā to piedāvā valsts izglītības sistēma.

Te iecerēts iepazīstināt interesentus gan ar tautskolas pieredzi, pētījumiem, gan pasaulē citur rodamām holistiskām skolām, dažādiem pasaules domātāju darbiem utt. 

Tautskolas mājas lapā ne reti sastopams arī humānās pedagoģijas jēdziens. Te nav pretruna. Šis jēdziens rodams vairāk agrīnās apcerēs, šobrīd biežāk lietojam holistiskās jeb veseluma pedagoģijas jēdzienu. Humānās pedagoģijas jēdziens dažkārt rada apjukumu, - jūs neatradīsiet skolotāju, kurš teiks: es neesmu savā pedagoģijā humāns. Dažkārt to pat saprot kā orientāciju uz humanitārām lietām. Humānai pedagoģijai, kas radusies uz teosofijas atziņu pamata, ne reti pretstatī, piemēram, valdorfpedagoģiju, kas savukārt savos pamatos ielikusi antroposofu idejas. Holistiskā pedagoģija neizslēdz nevienu no pedagoģijām, - tieši otrādi, tā iekļauj sevī visas, pieņemot, ka katra piemērojama konkrētam gadījumam, konkrētam apziņas stāvoklim (memam), kurš tad arī raksturo konkrēto cilvēku kā veselumu. Tas nozīmē, ka tas, ko (vismaz patreiz) nepieļauj humānās pedagoģijas doma vispār, var tikt pieļauts, ievērojot indivīdam raksturīgo apziņas stāvokli, piemēram, realizēt audzināšanu stingras fiziskas un garīgas disciplīnas bezierunu apstākļos (pat lietojot "žagaru"). Zinātniskā mema audzināšana noteikti atšķirsies no holistiskā mema audzināšanas, pēdējam, patiecoties tā spējai uztver pasauli harmoniskā vienībā,  var pat no aprites pazust disciplīnas jēdziens un audzināšanas jēdziens aizstāts ar humāno pedagogu piedāvāto "audzēšanas" jēdzienu. Tātad holistiskā pedagoģijā cilvēku uztver kā veselumu (holistiskam pedagogam ir jāvar to darīt - viņam ir jābūt (vai jākļūst par) holistiskās apziņas mema dominantes citvēkam), atklājot tā individuāli patieso būtību un atbilstoši tai izvēlas audzināšanas metodes, t.i., holistiskā pedagoģija nebūt nenozīmē darbu tikai ar "holistiskās" apziņas memiem.

Ieteicu ielūkoties arī citās mūsu mājas lapas sadaļās, kā arī tautskolas filiāļu mājas lapās, kuru adreses te atradīsiet. Tur gūsiet iespaidu par tautskolas vīziju, iecerēm, notikumiem, konkrētu praktisko darbību.

Ja ir kādi jautājumi, piedāvājumi, rakstiet:
ojarsrode@gmail.com!