Motivācijas izpratne caur eneagrammu


Inese Ulmane

iulmane@gmail.com

PROBLĒMA: Kas ir slinkums? Kā motivēt slinku audzēkni darboties vai mācīties?

MĒRĶIS: Izmantojot pētnieku atziņas par eneagrammu, saprast motivācijas veidus un to nozīmi izglītošanas procesā.

KAS PĒTĪTS? -  Eneagrammas būtība G.Gurdžijeva un viņa skolnieka P.Uspenska izpratnē 20. gs sākumā un jaunākie psiholoģiskie pētījumi, kas apkopoti grāmatā „Eneagramma. Deviņas dvēseles sejas” tās autoru R.Rora, A.Eberta - katoļu garīdznieku izpratnē 21.gs. sākumā.

KĀ PĒTĪTS? 1) studēta publicētā literatūra par eneagrammu, iepazīstot šī modeļa fizikālos un psiholoģiskos aspektus; 2) izmantota mana dzīves un skolotāja darba pieredze; 3) aptaujāti bērni un pieaugušie tautskolas austuvē, kur esmu aušanas skolotāja.

 

TĒZES UN SECINĀJUMI

Eneagramma balstās uz skaņas un citu fizikālu svārstību izplatīšanās likumībām, kas dod šim modelim mūsdienīgu zinātnisku pamatojumu.

Plašie eneagrammas pētījumi psiholoģijā, īpaši kristīgo garīdznieku vidē, kuri reāli veic draudzes locekļu dvēseļu aprūpi, norāda uz nepārprotamajiem mūsdienu centieniem izprast noslēpumaino jūtu un dvēseles pasaules dzīvi.

Eneagramma attēlo ikviena fizikāla procesa norises gaitu, izmantojot aplī novietotus skaitļus no 1 līdz 9. Tās kodolu veido trijstūris 3-6-9. Tā fizikālais pamats ir nepārtraukti ārēju spēku impulsi, kas neļauj procesam apstāties, bet veiksmīgi noritēt līdz galam, un maina procesa lineāro gaitu pret apļveidīgu.

Manuprāt, cilvēka dzīve kā reāls fizikāls process mainās, saņemot spēcīgus motivācijas impulsus, kur 3- ir ārēja motivācijas, 6- iekšēja motivācijas, bet 9- mīlestības motivācijas izpauduma punkti. Savā referātā paskaidroju, ko es saprotu ar šiem jēdzieniem caur aušanas nodarbi.

Pamatojoties uz psiholoģiskajām atziņām, kas paustas grāmatā „Eneagramma”, es sasaistu ikvienu motivācijas veidu ar iekšējiem psihes mehānismiem, kas nosaka 3,6,9 personu tipu darbību. Tā ārējo motivāciju nosaka uzvedības pretpoli meli – patiesums, iekšējo motivāciju bailes – drosme, bet mīlestības motivāciju slinkums – darbīgums.

Līdz ar to rodas iespēja saprast slinkumu. 1) Slinkums ir  potenciālās enerģijas uzkrāšanu pretēji kinētiskās enerģijas tēriņam darbojoties. 2) Slinkuma saistība ar mīlestības motivācijas punktu pasvītro intuitīvo dvēseles apziņu, ka nav iespējams mīlēt visus mācību priekšmetus un visas nodarbes, ko piedāvā skola, ģimene, pasaule. 3) Slinkums pasargā personu no nelietderīga spēku patēriņa un rada tukšu apziņas telpu, lai konkrētā cilvēka dvēsele varētu uztvert sev radniecīgus mīlestības impulsus, kas atļaus tai pilnveidoties.

Galvenie secinājumi skolotājiem: pret audzēkņu slinkumu jāizturas ar izpratni. Tas signalizē, ka konkrētā skolotāja piedāvātā zināšanu joma nesaskan ar audzēkņa intuitīvi apjausto turpmākās dzīves darbības virzienu.

Pamat un vidējās izglītības priekšmetos turpmāk vajag skaidri ierobežot apgūstamo un pārbaudāmo zināšanu apjomu 3 līmeņos 1)motivētām (6-10 balles) 2) ieinteresētām (4-7 balles) un 3) nemotivētām personām (1-4 balles).

Būtiska ir mūsu kā skolotāju izpratne un attieksme pret atzīmēm, jo audzēkņi pamatskolā meklē savas turpmākās dzīves satvaru, nevis piebāž galvu ar nevajadzīgām zināšanām.

 

ATSLĒGVĀRDI Eneagramma, motivācijas veidi – ārēja, iekšēja, mīlestības; psiholoģisko uzvedības īpatnību pāri saistībā ar motivāciju: meli – patiesums, bailes – drosme, slinkums – darbīgums, čaklums.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA

1. Г. И. Гюрджиев Рассказы Вельзевула своему внуку”, С-Петербург, Изд-во журнала «Звезда» 2001. Печатается по первому изданию русского оригинала. Торонто, Канада, TRADITIONAL STUDIES PRESS, 2000.

2. Пётр Демянович Успенский «В поисках чудесного» 1949, Ņujorka – angļu v.. 1992. – krieviski, изд-во Чернышёва, С-Петербург.

3. Ričards Rors, Andrēass Eberts „Eneagramma. Deviņas dvēseles sejas.” Zvaigzne ABC, 2012.