8. turpinājums sarunai par pedagoģiju - Krišnamurti skolas 1.d.

Sīkāk aplūkosim trīs Krišnamurti skolas – ASV un Apvienotajā Karalistē. Skolām Indijā pieskarsimies īsā kopsavilkumā beidzot apskatu par Krišnamurti skolām vispār.

Šoreiz ieskatīsimies pirmajā no tām - Oak Grove School skolā. Ja rodas interese, paši varat sameklēt skolas mājas lapu, kur gūsiet visai labu priekšstatu par skolu.

Skolas misija
Oak Grove skolas misija ir palīdzēt skolēniem attīstīt tās prāta, sirds un ķermeņa īpašības, kuras ļaus viņiem veiksmīgi darboties mūsdienu pasaulē.

Oak Grove School atrodas uz 1,5 ha meža zemes ASV Kalifornijas štatā. Oak Grove skola atrodas tikai 90 jūdzes uz ziemeļiem no Losandželosas un īsu 20 minūšu attālumā no krasta Santa Barbara un Ventura County. Tās Vidusjūras klimatam ir raksturīga karsta, sausa vasara un maiga ziema.

Skola koncentrējas uz pašizziņu, sirsnīgu komunikāciju, priekpilnu atmosfēru, atklātību. Realizē programmas, sākot no agrīnas bērnības līdz vidusskolai. Rīko vasaras nometnes un īpašas nodarbības vecākiem. Jau agrīnā vecumā, kad galvenā nodarbība ir spēle, tā orientēta uz radošumu un problēmu izpēti. Tā turpinās pamatskolā ar akcentu uz iztēles attīstīšanu un kritisko domāšanu problēmu risināšanā. Vidusskolā svarīga ir jauniešu interešu skaidrošana, pētot dabiskās spējas. Mācības notiek nelielās grupās, izmantojot projekta metodes, akcentējot pašmācīšanos. Sākot jau ar pirmskolu māksla, mūzika, deja ieņem būtisku vietu ikdienas nodarbību sarakstos. Skolēni iepazīst dažādas mākslas jomas: galdniecība, tēlotājmāksla, keramiku, tēlotājmākslu un fotografēšanu. Tajās var piedalīties jebkurš neatkarīgi no talanta un dotumiem, prasmēm, pieredzes. Nodarbības norit bez savstarpējas sacensības. Pašizpratne ir skolas filozofijas stūrakmens un māksla, mūzika ir brīnišķīgs veids, ka to caur pašrefleksiju risināt. Akadēmisko mācību priekšmetu apguve tiek atrādīta prezentācijās, projektos, testos. Katram skolniekam ir iespēja izteikt sevi gan kā mūziķim, sportistam, māksliniekam, gan kā zinātniekam.

Skolā kopumā ir vairāk nekā 200 bērnu. Pirms uzņemšanas iesnieguma rakstīšanas skolā, bērni un viņu vecāki tiek aicināti īpašās ekskursijās apmeklēt skolu, iepazīt tās filozofiju. Skola nediskriminē nevienu atkarībā no rases, ticības, tautības, kultūras mantojuma, vecuma, ģimenes stāvokļa, politiskiem uzskatiem, invaliditātes utt. Vecākiem ekskursijas tiek ieteiktas kopā ar līdz 5 gadiem bērniem. Bērniem pēc 6 gadiem, - bez vecākiem. Ir speciāli noteiktas ekskursiju dienas, uz kurām jāpiesakās laicīgi, jo interesentu ir daudz, bet vietu skaits ir ierobežots. Piesakoties ir jāaizpilda īpaša veidlapa un aptaujas lapa, kuras skolotāji izvērtē. Ja bērni ir kaut kur jau mācījušies, izvērtēšanas dokumenti ir jāaizpilda arī skolās, kurās bērni pašreiz mācās. Veidlapas un aptauju lapas var iesūtīt elektroniski vai pa pastu. Pēc dokumentu saņemšanas, vecāki un bērni tiek aicināti uz intervijām. Vecāki tiekas ar uzņemšanas un reizēm arī ar programmu direktoriem, lai apspriestu skolas filozofiju, izglītības pieeju. Bērnam ir iespēja izdzīvot pilnu dienu skolas teritorijā, ieskaitot pusdienas un speciālās klases. Pirmskolu bērnu vecāki tiek aicināti reizi gadā – jau februārī. Apmeklējuma laikā ir iespēja satikties ar skolotājiem, vērot kā viņi strādā ar bērniem, kā risina konfliktus utt. Pēc visas šīs garās procedūras, vecākiem martā tiek izsūtīta pieņemšanas vēstule. Pēc tās jāveic samaksa, jāparaksta līgums, pēc kura tiek rezervēta vieta bērnam. Ja bērns palicis aiz uzņemto bērnu saraksta, tas paliek gaidīšanas rindā, līdz atbrīvojas kāda vieta. Katru gadu vis uzņemšanas process jāuzsāk no jauna – gaidīšana netiek automātiski pārnesta uz nākamo gadu.

Agrīnās bērnības programma

Tiek sniegta plaša pieredze ļoti sakoptā vidē – tiek gādāts par komfortu un drošību bērniem. Te bērni iemācās uzticēties saviem skolotājiem, kuri rūpējās un atbalsta viņus. Cienot bērna izvēli, notiek attīstības nodarbības un sociālās mācības. – bērni mācās, kā sadarboties un dalīties ar citiem, apzināties otra jūtas, izteikties, risināt strīdus.

Šajā periodā notiek cieša sadarbība ar ģimeni, jo svarīga ir ne tikai bērnu izglītošana, bet arī ģimenes izaugsme mūžizglītības kontekstā, izglītojot un atbalstot vecākus.

Nodarbības noris dabīgā, nepiespiestā gaisotnē – ar sarunām, mākslas nodarbībām, aktivitātēm ārā un iekštelpās. Tiek veicināta bērnu aktivitāte savas pasaules izzināšanā un neatkarības stiprināšanā. Bērniem tiek nodrošināta emocionāli labvēlīga vide. Nodarbības tiek organizētas, lai radītu bērniem interesi, izraisītu zinātkāri, atklātību, fizisko attīstību. Skolotāji uzmanīgi vēro bērnus, nosakot viņu vajadzības, temperamentu un gatavību nākošiem soļiem programmās. Kā jau minēts, īpašs uzsvars tiek likts uz sociāli emocionālo attīstību skolas vērtību gaisotnē – darbojoties kopa, mierīgi risinot problēmas, palīdzot sev un citiem, būt atbildīgiem.

 

 

Pamatskola

 Grupiņās ir no 14 līdz 18 bērniem. Nodarbības norit saskaņā ar Kalifornijas valsts standartiem, iepludinot tos unikālajā skolas mācīšanās sistēmā, t.sk. matemātikā, valodās, mākslā, zinātnēs. Temati ir integrēti, bet mācības norit individuāli atbilstoši bērna attīstības līmenim. Pamatlietas nolīdzsvarotas ar nodarbībām mākslas, mūzikas, drāmas, dārzkopības, datoru prasmes un nodarbībām fiziskajā izglītībā. Skolēni mācās veikt pētījumus, izveidot prezentācijas un dalīties ar saviem atklājumiem. Ikdienā tiek kopīgi meklēti problēmu risinājumi dažāda satura jomās, skolēni mācās paļauties viens uz otru. Pieredzējuši skolotāji rada drošu, atbalstošu, nekonkurējošu vidi, kurā skolnieks var atspoguļot, izpētīt idejas, attīstīt prasmes un augt intelektuāli, sociāli un emocionāli.

Skolēni praktiskās iemaņas iegūst āra izglītības programmās lauku braucienos un kopienas pakalpojumos, rosinot vides apziņu. Saskarsme ar dabu sākas Oak Grove skolā. Meža Campus robežojas ar hektāru lielu ozola birzi un mitrāju. Mācību un ikdienas grafiks nodrošina daudz laika āra aktivitātēm. Konkrētajā dienā pirmsskolas vecuma bērni pēta laukus, meklējot sezonas kukaiņus un ziedus, pirmskolas klases prioritāte ir garšaugi un dārzeņi.

Īpašās konferencēs vecākiem tiek dots pilnīgs un precīzs priekšstats par pamatskolas skolnieka akadēmisko, sociālo un emocionālo attīstību.

Vidusskola

Tiek veidota, ka aizraujošs brauciens no bērnības uz jaunību. Tiek piedāvātas daudzveidīgas nodarbības līdzsvarota interesēm un dabīgam radošumam. Te tiecamies pēc dziļām akadēmiskām zināšanām, sociālās un emocionālās izaugsmes, prieka, kas dod spēku bagātai skolēna iekšējai un ārējai dzīvei. Vidusskolas fakultātes vada padomdevēji - skolotāji  humanitārās, zinātņu- matemātikas, valodas, mākslas, mūzikas, dārzkopības fiziskās izglītības jomās.

Piemēram, matemātikas programma ir četru gadus gara. Tā sagatavo skolēnus studijām matemātikas un inženierzinātņu, fizikas, datorzinātņu studijām koledžās. Programma veido dziļu izpratni par jēdzieniem, nevis koncentrējas uz formulu un algoritmu iegaumēšanu. Studenti attīsta prasmes izmantot induktīvo un deduktīvo metodi, attīsta sapratni.

Tikpat garu – 4 gadīgus kursus skola piedāvā zinātnēs: vides, bioloģijā, ķīmijā, fizikā. Mācības notiek, izmantojot projektu metodi. Skolnieki tiek rosināti meklēt atbildes uz uzdotiem jautājumiem, izmantojot eksperimentus. Labs papildinājums zinātņu mācībām ir semināri un lekcijas. Dzīves un mācīšanās māksla caurauž visus kursus. Skolēni tiek aicināti uzdot jautājumus, novērot apkārtējo pasauli, skaidrot pamatoti un dziļi. Rezultātā skolēni ir gatavi iestāties universitātēs ar vis stingrākām prasībām.

Vides zinātnē skolēni strādā kā laboratorijās, tā ārpus tām, lai pētītu cilvēka un vides attiecības jautājumus t.sk. ekoloģiju, rūpniecību, lauksaimniecību, demogrāfiju, klimata pārmaiņas un resursu izmantošanu. Skolēni mācās izmantot literatūru, apgūst zinātnisko pētījumu soļus, izdarīt secinājumus veikt piezīmes, attīstīt pieredzi pētniecībā. Skolēni tiek vērtēti pēc izstrādātiem projektiem, laboratorijas eksperimentiem, mājas darbu uzdevumiem, viktorīnās, testiem un mutvārdu prezentācijām. Skolēni kursu beidz ar labu izpratni par dabas pasauli, notiekošo tajā.

Par kursiem Bioloģijā, ķīmijā, fizikā, vēsturē, reliģijā, filozofija un ētikā, psiholoģijā, filmu studijā, digitālās publikācijās (digitālais dizains, mākslas fotogrāfija) varat iepazīties skolas mājas lapā. Katrā gadījumā var teikt, ka visi tie ir ļoti nopietni un ļauj sekmīgi startēt augstāka līmeņa mācību iestādēs. Papildus skolēni apgūst zināšanas un praktiskas iemaņas reliģijā, filozofija un ētikā, psiholoģijā, filmu studijā, digitālās publikācijās  - Photoshop un Web Design.  Beigu darbi tiek iedzīvināti blogu un tīmekļa vietnēs, izmantojot HTML, CSS, kā arī platformas WordPress, Wix, un blogger.

Līdzīgi kā pamatskolā bērniem piedāvā atbilstoši spējām un interesēm nodarboties ar mūziku, deju, svešvalodas (franču) apgūšanu, ekonomiku – ievads ekonomikā, ekonomikas pamatprincipi, mikroekonomika, makroekonomika, kritiskā domāšana, problēmu risināšana reālās dzīves situācijās.

Ļoti daudzveidīgas prasmes tiek apgūtas keramikas kursā, piemēram, funkcionālais dizains, veidošana, skulptūra, glazūru lietošanas tehnikas, apdedzināšana prasmes; prasme izvērtēt materiālus. Šīs studiju mērķis pašizziņa, darbs, rūpes par darba rezultātu, drošība, tīrība, sadarbība, estētika. Skolēni attīsta pašsajūtu, sevis izpratni, pēta domāšanu, mācās mācīties. Skolēni ierauga kā radošums atklājas dažādās kultūrās, iemācās novērtēt daudzveidību.

Jāatzīmē vēl dotumu programma, kura ļauj padziļināti apgūt vienu vai otru lietu. Tā palīdz skolēnam attīstīt tās prāta, sirds un ķermeņa īpašības, kas ļauj katram darboties ar izcilību, rūpestību un atbildību. Programma ļauj skolotājam daudz dziļāk iedziļināties mācību tēmās, kā arī dod brīvību papildus tēmu izvēlē, kas nav atrodamas standarta programmās. Dotumu programmas skolēni nobeiguma dokumentos saņem īpašu atzīmi, kas ir nozīmīga tālāko studiju izvēlē koledžas un universitātēs.

Vidusskolā pieeja mācībām tiek veidota, stiprinot iekšējo motivāciju un norit bez apbalvojumiem, sodiem un spiediena, bet veicinot mīlestību pret mācībām un sevis izzināšanu. Klašu nelielie izmēri un labvēlīgas personīgās attiecības starp skolēniem un skolotājiem veicina uzmundrinošas diskusijas, dziļu pētniecību un praktiskās mācīšanās iespējas. Skolotāja uzdevums ir radīt visus nepieciešamos priekšnosacījumus mācībām, palīdz skolēniem izveidot pašiem savu mācīšanās stilu.

Stundu plāna piemērs dienai:

8:00 – Ķīmija;

8:50 - angļu valoda;

9:40 – priekšizpēta (pre-caulculus) – īpašs matemātikas kurss

10:25 – uzkodu pauze;

10:40 – ASV vēsture;

11:30 - spāņu valoda;

12:15 veģetārās karstās pusdienas;

13: 00 - padomdevēja;

13:30 – mūzika;

14:20 – keramika;

15:15 – komandu sports.

 

Vidusskolā tiek realizēt īpaša āra nodarbību un ceļošanas programma, kas piedāvā iespēju mācīties no dabas, veidot ilgstošas draudzīgas attiecības, justies komfortabli un droši, kļūstot par aktīviem vides zinātājiem. Skolēni apgūst prasmes, kas palielina neatkarību, mācās sadarboties un apgūst darbu komandā, kā arī spēju pavadīt laiku dabā bez “elektronikas”. Āra pieredze tiek iegūta ap vai pie skolas teritorijā, vai nedēļu pavadot tuksnesī. Brīvdabas izglītībai ir svarīga vieta skolas izglītības modelī. Iziešana dabā ir klases paplašinājums, kas sekmē uzmanības attīstīšanu, radošu rīcību, sevis izzināšanu. Āra pieredze tiek līdzsvaroti integrēta mācību programmās visos līmeņos. Vecākie skolēni piedalās ceļojumā uz Indiju, kas ir kulminācija āra nodarbībās, starpkultūru pieredzes iegūšanā. Skolēni piedalās vismaz divos ceļojumos gadā – pavasarī un rudenī. Nozīmīga vieta āra nodarbībās ir nedēļu gara dzīve Pludmales kempingā visai vidusskolai. Tā saliedē skolēnus un skolotājus, attīsta draudzību, būvniecības prasmes, ir iespēja piedalīties boulinga spēlēs, slidošanā, gatavošanā uz ugunskuru, nodarboties ar mākslu, piedalīties rīta pārgājienos, talantu šovos utt. Pakalpojums kopienai ir daļa no šī ceļojuma. Parasti tas ir pavasarī un saistīts ar mācību programmu.

Jaunāko klāšu skolēni piedalās 10 dienas garā ceļojumā pa Kanjonu, pa Kolorādo upi. Te ir daudz karsto avotu, tuksneša savvaļas dzīvnieki, unikālu ģeoloģiju. Bez tā skolēni ceļo pa valsts nacionālajiem parkiem Utahā, Nevadā, Arizonā. Tiek organizētas nometnes pie Grand Canyon, Zion, un Bryce, kur skolēni veic pārgājienus. Skolēni iemācās atbalstīt viens otru, būt un darboties dabā.

Skola ir kā kopiena ne tikai skolniekiem, bet arī viņu vecākiem. Tiek realizētas mācību programmas arī vecākiem – semināri par pusaudžu attīstību, komunikācijas stratēģijām u.c. Visi tiek aicināti uz praktiskiem pakalpojumiem kopienai vismaz 25 stundas gadā.

Skola piedāvā programmas: vidusskolniekiem – ārzemniekiem 15 – 20 skolēniem katru gadu. Skolnieki dzīvo kopmītnē. Ārzemnieku iedzīvošanās programmas tiek īstenota Bezantes (Besant House) mājā. Tur skolnieki bauda ērtības un iepazīst lielģimenes pieredzi. Lielākai daļai skolēnu ir sava istaba un vannas istaba, veļas mazgāšanas iespējas ir kopīgas. Kopīgas ir TV istaba, datoristaba, mūzikas istaba un virtuve. Populārs ir galda teniss, pārgājieni, izbraukumi ar velosipēdiem, teniss un citas aktivitātes. Vakariņas tiek baudītas kopā ēdamistabā vai labvēlīgos laika apstākļos uz terasi. Arī šiem skolēniem ir jādod ieguldījums kopienā 25 stundu garumā. Skolēni strādājuši arī ārpus skolas - bezpajumtnieku patversmēs, kopjot vietējo parku, palīdzot vecākiem cilvēkiem tikt gala ar tehnoloģijām. 

Koledžu konsultācijas programmu.

 Tajā sadarbojoties ar visiem skolas mācību virzienu pārvaldniekiem, skolas vadību, skolēniem, vecākiem tiek koordinēta skolēna tālākas studijas, atlasot konkrētas koledžas un organizē pieteikšanās procesu. Katram skolēnam var būt savs ceļš pēc vidusskolas beigšanas, vai tā it koledža, militārais dienests, mācekļa vieta vai pievienošanās darba pasaulei – visas izvēles ir godātas un cienītas.

Laika plānošana pēc vidusskolas notiek jau sākot ar devīto klasi. Katru gadu tiek doti padomi par to, ko darīt, kādus akcentus veikt. Tiek izvērtētas koledžas, standartizētās pārbaudes, pieteikšanās procedūras, finansiālie apsvērumi utt. Skolēni savlaicīgi uzņemas atbildību par savu dzīvi un nākotni. Sākot ar 9. klasi, skolēni tiek aicināti apspriest savus mērķus, rūpes un sajūtas par pēcvidusskolas izvēli. Skolēni tiek aicināti piedalīties koledžu izvērtēšanā, meklēt publikācijas un mācībās koncentrēties uz izvēlei svarīgo, koncentrējoties uz panākumiem akadēmiskajos priekšmetos, piedaloties ārpusskolas aktivitātēs, vasaras programmās, iepazīt vecāko skolēnu un pieaugušo pieredzi. 11., 12. klases skolēni raksta esejas un apmeklē perspektīvās koledžas. Viņi noteiktu laiku arī pavada izvēlētajās koledžas, saņemot koledžu menedžeru konsultācijas, līdz tiek pieņemts lēmums. Visi skolēni tiek aicināti veikt papildus pasākumus ārpus skolas, ja viņi uzskata, ka tas ir nepieciešams.

 

Uzmanības koncentrēšanas prakse

Uzmanības koncentrēšana (meditācija) -  Mindfulness skaidro kā garīgu stāvokli, kas panākts, koncentrējot savu apziņu uz pašreizējo brīdi, vienlaikus mierīgi atzīstot un pieņemot savas jūtas, domas un ķermeņa sajūtas.

Tā ir viena no sevis pētīšanas praksēm, kurai tiek atvēlēts laiks un telpa (vēršam savu uzmanību uz iekšu, sēžot mierīgi aizvērtām acīm). Uzmanības koncentrēšana attīstāma fiziskajā, garīgajā, emocionālajā, sociālajā u globālajā sfērā. Sākam ar sevi, pēc tam atveramies ārpusei un pievēršam uzmanību citiem, pasaulei ap mums. Iemācamies atpazīt mūsu emocijas un enerģijas. Mēs varam attīstīt plašāku skatījumu, atklāt “bērnu” sevī, izplatot laipnību pasaulē ap mums, kurā mēs dzīvojam.

Detalizētāku informāciju par skolu varat atrast tās mājas lapā.

USA - Oak Grove School

220 W. Lomita Ave., Ojai, California 93024-1560 USA

Tel: (805) 646-8236 Fax: (805) 646-6509

Email: office@oakgroveschool.com

Admissions: enroll@oakgroveschool.com

Web: www.oakgroveschool.com

 

Izturību tiem, kuri domā un grib kaut ko labu izdarīt savu bērnu izglītošanā!

Ojārs Rode

22.02.2020.