Biedrības "Tautskola 99 Baltie zirgi" pamatskolas nolikums

APSTIPRINĀTS
ar biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi”
valdes sēdes 07.02.2013. lēmumu Nr.1

protokols Nr.TBZ-2013-1.7/2

APSTIPRINU
Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi”
pamatskolas direktors Ojārs Rode
Rīgā, 2013.gada 7.februārī
 

Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas
N O L I K U M S

Rīgā
 

 Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

 
1.      Vispārīgie noteikumi
 

1.  Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskola (turpmāk tekstā – Iestāde) ir biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu īstenošanai.

2.    Iestādes reģistrācijas numursizglītības iestāžu reģistrā ir: 4412801047.

3.  Iestādes un Iestādes dibinātāja juridiskā adrese ir Skolas iela 2, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132.

4.   Biedrībai „Tautskola 99 Baltie zirgi” ir teritoriālās struktūrvienības, kuras var īstenot Iestādes pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas. Biedrības struktūrvienības nav juridiskās personas.

5.    Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas (turpmāk tekstā – struktūrvienība):

5.1.  Iestādes juridiskā adrese Skolas iela 2, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132 (Drustu tautskola);

5.2. “Elkšņu skola”, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5052 (teritoriālā struktūrvienība „Ikšķiles Brīvā skola”);

5.3.  „Starpbrīži”, Degoles pagasts, Tukuma novads, LV-3140 un Pils iela 14, Tukums, LV-3101 (teritoriālā struktūrvienība „Dzīvā skola”);

5.4.     Bauskas iela 145a, Rīga, LV-1004 (teritoriālā struktūrvienība „Brīvā Māras skola”);

5.5.  Ābeļu iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 (teritoriālā struktūrvienība „Valmieras Baltā skola”).

6.    Iestādes un struktūrvienību darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, līgums starp vecākiem (aizbildņiem) un struktūrvienību, kā arī šis nolikums, ko ir apstiprinājusi biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valde.

7.    Iestādei ir sava simbolika, noteikta parauga veidlapas un bankas konti.

 
2.      Iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
 

8.   Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērnu vispusīgu attīstību, organizēt un īstenot sagatavošanu pamatizglītības apguvei un pamatizglītības programmas apgūšanu, veidojot alternatīvas izglītošanās iespējas vietu, balstītu uz latvisko dzīvesziņu, vispārcilvēciskām vērtībām, individuālām apmācību metodēm un humānās pedagoģijas idejām (brīvība, dabīga vide, individuāla un bērnam atbilstoša pieeja izglītības procesā).

9.  Iestādes pamatvirzieni pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu īstenošanā ir izglītojamo attīstoša un izzinoša procesa organizācija.

10. Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ir:

10.1. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu un prasmju attīstību;

10.2. sekmēt pašapziņas veidošanos, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;

10.3. attīstīt katra bērna iekšējo pasauli intelektuālajā, fiziskajā, emocionālajā, vitālajā un garīgajā plānā, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli;

10.4. sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.

11. Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai pamatizglītības programmu īstenošanai ir:

11.1. nodrošināt kvalitatīvu attīstības vidi izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši katra skolēna spējām, dodot iespēju skolēniem apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

11.2. veicināt skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli, fiziski, vitāli un intelektuāli attīstītu personību atbilstoši katra skolēna iekšējai pasaulei un palīdzēt skolēnam saskatīt savu potenciālu, talantu un nozīmi un atrast veidu, kā sevi realizē sabiedrībā, ārējā vidē;

11.3. izkopt veselīga dzīvesveida paradumus un ekoloģisko domāšanu;

11.4. sekmēt skolēna sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu un kopīgu svētku svinēšanu;

11.5. izkopt skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

11.6. veicināt ģimenes izglītību, organizējot vecāku (aizbildņu) konsultācijas un izglītojošus pasākumus, kā arī sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem skolēniem;

11.7. izvēlēties mūsdienīgas, inovatīvas un alternatīvas izglītošanas darba metodes un formas.

12. Iestādes kopējie pamatprincipi:

12.1.   izsvērta ārpusstundu darba savienošana ar mācību stundām, stimulējot bērna pašattīstību;

12.2.   īpašās „domāšanas” stundas, dzīvās stundas, rīta aplis;

12.3.   darbs daiļamatniecības darbnīcās (darbs dara darītāju);

12.4.   bērni „skolotāju palīgi”, tas ir, bērni māca bērnus (gūts tiek dodot);

12.5.   mācību darba organizēšana dažādu vecumu bērnu saimēs;

12.6.   aktīva bērnu ievadīšanu patstāvīgā mācību vielas apguvē (es varu!);

12.7.   ļaut bērnam izteikt sevi, izprotot brīvības un atbildības principus;

12.8.   ģimeniskas attiecības (mīlestības gaisotne);

12.9.   tautas etniskās kultūras mantojuma izmantošana.

13. Katrai struktūrvienībai ir tiesības noteikt savu darbības kārtību, nodrošinot Iestādes darbības mērķu, pamatvirzienu, uzdevumu un kopējo pamatprincipu ievērošanu.

 
3.      Īstenojamās izglītības programmas
 

14. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), pamatizglītības programmu (kods 21011111), pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (izglītības programmas kods 21012111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (kods 21015611) un interešu izglītības programmas.

 
4.      Izglītības procesa organizācija
 
15. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas procesa organizācija:

15.1. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes iekšējie normatīvie akti.

15.2. Audzēkņu uzņemšana pirmsskolas izglītības programmas grupās notiek, vecākam (aizbildnim) noslēdzot līgumu ar attiecīgās struktūrvienības direktoru, no Iestādes audzēkni atskaita uz vecāka (aizbildņa) iesnieguma pamata vai uz izziņas par izglītības iestādes maiņu pamata. Citus iespējamos audzēkņu atskaitīšanas gadījumus izskata attiecīgās struktūrvienības direktors, katru situāciju izvērtējot atsevišķi.

15.3. Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Mācību un audzināšanas procesa plānošana un organizēšana, ieskaitot mācību formu, metožu un materiālu izvēli, notiek, sadarbojoties ar vecākiem (aizbildņiem).

15.4. Sākot apmeklēt pirmsskolas izglītības programmas grupu, vecāki (aizbildņi) iepazīstas ar Iestādes nolikumu, pirmsskolas izglītības programmu un Iekšējās kārtības noteikumiem.

16. Pamatizglītības programmu īstenošanas procesa organizācija:

16.1. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi Iestādes un struktūrvienību iekšējie normatīvie akti.

16.2. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

16.3. Iestāde ir tiesīga saskaņot izglītības procesa organizāciju ar attiecīgām valsts institūcijām.

16.4. Skolēnu uzņemšana Iestādes pamatizglītības programmu klasēs notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, vecākam (aizbildnim) noslēdzot līgumu ar attiecīgās struktūrvienības direktoru un iepazīstoties ar Iestādes nolikumu, attiecīgo pamatizglītības programmu un Iekšējās kārtības noteikumiem. Skolēnu pārcelšana nākamajā klasē Iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

16.5. Struktūrvienībās tiek organizētas ārpusstundu nodarbības un tiek piedāvātas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

16.6. Skolēniem divas reizes gadā – 1.semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas liecības ar ierakstiem par skolēna mācību sasniegumiem.

16.7. Valsts pārbaudes darbi Iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

16.8. Dokumenti par vispārējās pamatizglītības apguvi skolēniem tiek izsniegti saskaņā ar Vispārējā izglītības likuma prasībām.

 

5.      Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 

17. Iestādi vada Iestādes direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valde.

18. Iestādes direktors atbild par Iestādes darbību, rezultātiem, intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu Iestādē kopumā un koordinē struktūrvienību direktoru darbu.

19. Struktūrvienības vada attiecīgo struktūrvienību direktori, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Iestādes direktors.

20. Struktūrvienību direktori vada attiecīgās struktūrvienības attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgi par izglītības programmu īstenošanu attiecīgajā struktūrvienībā, ievērojot Iestādes noteiktos darbības mērķus, pamatvirzienus, uzdevumus un kopējos pamatprincipus. Struktūrvienību direktori savu pilnvaru ietvaros lemj par attiecīgās struktūrvienības intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.

21. Struktūrvienību direktoru pienākumi un tiesības ir noteiktas Iestādes nolikumā, attiecīgās struktūrvienības nolikumā un katra struktūrvienības direktora darba līgumā un amata aprakstā.

22. Katras struktūrvienības direktors nosaka savas struktūrvienības pedagogu un citu darbinieku skaitu un darba samaksu.

23. Pedagogus un citus darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās struktūrvienības direktors, kurš ir tiesīgs deleģēt attiecīgās struktūrvienības pedagogiem un citiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu.

24. Pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums un tie ir noteikti katra pedagoga darba līgumā un amata aprakstā.

25. Citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti konkrēto darbinieku darba līgumos un amatu aprakstos.

 
6.      Izglītojamo tiesības un pienākumi
 

26. Izglītojamo tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

27. Izglītojamo pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

 

7.      Iestādes padome

 

28. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām, katrā struktūrvienībā tiek izveidota sava Iestādes padome, kuras sastāvā vecāku pārstāvjiėm ir jābūt vairākumā un kuras vadītāju ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.

29. Vecāki (aizbildņi), kuri atsakās piedalīties Iestādes padomes veidošanā un darbībā, to rakstiski apliecina attiecīgās struktūrvienības direktoram.

30. Iestādes padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Iestādes padomes reglaments.

 

8.      Iestādes pedagoģiskā padome

 

31. Katrā struktūrvienībā izveido vienu pedagoģisko padomi, lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītos jautājumus pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu īstenošanā.

32. Pedagoģiskā padome apvienošanas kārtībā veic mācību priekšmetu metodisko komisiju darbu, sagatavo pirmsskolas izglītības programmas pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamos dokumentus un mācību priekšmetu metodisko komisiju dokumentus, kuru saturu un noformēšanas prasības nosaka Iestādes direktors.

33. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Pedagoģiskās padomes reglaments.

 

9.      Skolēnu pašpārvalde

 

34. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija, kuru pēc savas iniciatīvas var veidot skolēni katrā struktūrvienībā ar attiecīgās struktūrvienības pedagogu un direktora atbalstu.

35. Skolēnu pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Skolēnu pašpārvaldes reglaments, kuru izstrādā attiecīgās struktūrvienības skolēnu pašpārvalde un apstiprina attiecīgās struktūrvienības direktors.

 
10. Iestādes finansēšana
 

36. Iestādi finansē Iestādes dibinātājs, saņemot valsts un pašvaldības līdzfinansējumu Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

37. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

37.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

37.2. sniedzot maksas pakalpojumus;

37.3. no citiem ieņēmumiem.

38. Katrai struktūrvienībai ir savi finanšu resursi. Katras struktūrvienības direktors ir atbildīgs par finanšu resursu piesaisti un racionālu izmantošanu.

 
11. Saimnieciskā darbība
 

39. Struktūrvienību direktori ir tiesīgi slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus attiecīgās struktūrvienības darbības nodrošināšanai, par attiecīgās struktūrvienības telpu un inventāra nomu, par ēdināšanas, ārpusnodarbību / ārpusstundu darba vai citu pakalpojumu sniegšanu un citu attiecīgās struktūrvienības nepieciešamo darbu veikšanu, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un to iepriekš saskaņo ar biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valdi.

40. Noslēgtie līgumi un izmaksu tāmes tiek saskaņotas ar biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valdi.

 

12. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

 

41. Iestāde, saskaņā ar Iestādes nolikumu, patstāvīgi izstrādā Iestādes nolikumā un likumdošanā noteiktos iekšējos normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti). Struktūrvienību direktori ir tiesīgi izdot attiecīgās struktūrvienības iekšējos normatīvos aktus.

 

13. Iestādes izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

 

42. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valdei.

 

14. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 

43. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valde.

44. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valdes, struktūrvienības direktora vai Iestādes padomes priekšlikuma. Grozījumus Iestādes nolikumā apstiprina biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valde.

 

15. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 

45. Iestādi reorganizē vai likvidē biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valde, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

 
16. Noslēguma jautājumi
 

46. Iestāde kārto lietvedību, grāmatvedību un Iestādes arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

47. Iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites un gada pārskatu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

48. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:

48.1. attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;

48.2. attiecībā uz darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un drošības tehnikas normu un noteikumu ievērošanu.

49. Potenciālo teritoriālo struktūrvienību pārstāvju pienākumi:

49.1. veikt visu esošo teritoriālo struktūrvienību apskati, saskaņojot to ar struktūrvienību direktoriem;

49.2. pamatot biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valdei jaunās teritoriālās struktūrvienības izveidi.

50. Jauno teritoriālo struktūrvienību telpu apsaimniekošanai un uzturēšanai tiek piesaistīta atsevišķa juridiska persona.

51. Jebkura teritoriālā struktūrvienība ir tiesīga juridiski atdalīties no Iestādes, pirms tam nokārtojot visas saistības ar biedrību „Tautskola 99 Baltie zirgi”.

 
 
Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi”
valdes priekšsēdētājs Reinis Ziļevs
2013.gada 7.februārī