Pašvērtējums par 2020/2021 m.g.

 Biedrības Tautskola “99 Baltie zirgi” pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

 

 

Drusti, 2021.gada 1. septembris                         

                                        

 

 

 

Publiskojamā daļa

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS

                  Biedrības Tautskola “99 Baltie zirgi” valdes priekšsēdētāja

                           (datums)                                                                                     1.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

 

1.1.            Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.

Izglītības programmas nosaukums

 

 Izglītības programmas kods

 

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi vai uzsākot 2020./2021.māc.g.

Izglītojamo skaits, noslēdzot

programmas apguvi vai noslēdzot

2020./2021.māc.

g.

Nr.

Licencēšanas datums

 

Pamatizglītības programma

21011111

No 1.09.2020- 15.02.2021

Skolas iela 2, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132;

No 15.02.2021-1.07.2021

Buliņi-1, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132

No 1.07.2021

“Egles kalns”, Drustu pag., Smiltenes nov.,

LV4132

V332

16.09.2015

4

8

Pirmsskolas izglītības programma

01011111

No 1.09.2020- 15.02.2021

Skolas iela 2, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132;

No 15.02.2021-1.07.2021

Buliņi-1, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132

No 1.07.2021

“Egles kalns”, Drustu pag., Smiltenes nov.,

LV4132

V-7070

11.03.2014

2

1

 

 

 

 

1.2.            Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums

 

NPK

Informācija

 

Skaits

Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu

mainība u.c.)

1.

Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. (31.08.2021.)

 

6

Izaicinājums ir nodrošināt

1.svešvalodu, jo mazs stundu skaits nedēļā, līdz ar to grūti piesaistīt patstāvīgu skolotāju.

2.

Ilgstošās vakances izglītības iestādē

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.

 

3

 Kaut ari skolā ir vakances, vienmēr tiek atrasts mācībspēks, kurš ir zinošs un varošs pilnvērtīgi apmācīt atbilstošo mācību priekšmetu, neatkarīgi no dokumenta neatbilstības.

3.

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g.

 

-

Skolā netiek nodrošināts atbalsta personāls, bet atsevišķos gadījumos tiek piesaistīti pēc nepieciešamības.

 

1.3.    Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) Darba prioritātes 2021./2022.m.g.:

 

1.     Jauna mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana;

2.     Mācību satura piemērošana āra nodarbībām atbilstoši holistiskās izglītības praksei;

3.     Holistiskās izglītības projekta “Sevis meklēšana, iepazīšana un nepazaudēšana” uzsākšana.

 

Sasniedzamie kvalitatīvie rezultāti:

-            Attīstības plāna izstrāde 2022.-2025.gadam;

-        skolas dokumentu un normatīvo aktu sakārtošana atbilstoši Izglītības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam;

-            jaunās vērtēšanas sistēmas realizēšana skolā;

-            pedagogu tālākizglītošanās jaunā mācības satura ieviešanā;

-            āra nodarbību konspektēšana un saskaņota organizēšana starp mācību priekšmetiem;

-            “Sevis meklēšana, iepazīšana un nepazaudēšana” nodarbību dokumentēšana.

 

Sasniedzamie kvantitatīvie rādītāji:

-            vērtēšanas sistēmas izvērtēšana un koriģēšana;

-            mācību procesa organizēšana āra nodarbībās;

-            pedagogu profesionalitātes palielināšana jaunā mācību satura, īpaši āra nodarbību organizēšanā;

-            pedagogu sasvstarpējas pieredzes apmaiņas organizēšana Google disc doc platformā, Zoom tiešsaites tikšanās;

-            Vecāku izglītošana jaunajā mācību satura nepieciešamībā un ieviešanā, kā arī sadarbības nepieciešamībā.

-            Skolotāju un vecāku video-sanāksmju organizēšana 2x/3x gadā;

-            Skolēnu iesaistīšana projektā “Sevis meklēšana, iepazīšana un nepazaudēšana” nodarbībās;

-        Skolēnu iesaistīšana skolas darbības norisēs;

 

Skolas direktors:

-            veido kopēju izpratni par skolas attīstību holistiskas izglītības guvumiem vispārējās izglītības iegūšanas kontekstā;

-            direktors izstrādā skolas attīstības stratēģiju turpmākajā attīstības periodā (2022 – 2025), veido skolas darba organizācijas vīziju;

-            apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus skolu vadībai un direktoriem;

-            iesaistās Smiltenes novada direktoru saimē.

 

 

 

                                                  2.         Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

 

         2.1.            Izglītības iestādes misija.

Piedāvāt alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai holistiskā un tautas pedagoģijā rodamām uz vispārcilvēciskām vērtībām balstītām personības vispusīgas attīstības idejām, izmantojot pašvadītas (individuālās) apmācību metodes.

 

         2.2.           Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo.

     Cilvēkam ir skaidrība par sevi un viņš jūtas vienots ar pārējiem indivīdiem; apzinās sevi un savu individualitāti un vienlaicīgi ir vienots ar pasauli; ir tikumiski daiļa, veselumā attīstīta laimīga, brīva un atbildīga personība; tā zina to, kas dzīvē jādara un tai ir tam vajadzīgās prasmes un zināšanas; tā zina savu vietu tautas veselumā un, atbilstoši savam spēkam, strādā tai.

 

2.3.                       Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā.

Holistiskas vides, kā arī attiecību nodrošināšana skolā – t.i., ne tikai fiziskā vide, mācību praktiskās realizācijas vide, bet arī attiecības veido ētisko, estētisko, radošo, psiholoģisko, garīgo atmosfēru skolā, kurā izglītojamais ir personība ar savām interesēm, dotumiem, talantiem, psihiskām īpatnībām; kurā valda sadarbības gaisotne visu ieinteresēto pušu starpā: skolnieks – skolotājs, skolotājs – bērnu vecāki; kurā tiek organizētas pašvadītas mācības; kurā izglītojamais atrod un saglabā SEVI.

 

2.4.                       2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti.

Mērķis: VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” vispārējās izglītības satura pēctecīga ieviešana.

Uzdevumi:

1.                       Pakāpeniska mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņa 1.-9. klasēs, izmantojot jauno mācību saturu, mācību programmas un pieejamos materiālus.

2.                       Izmantot izglītošanas procesā mūsdienīgus mācību līdzekļus, pilnveidojot skolēnu lietpratības un caurviju prasmes.

3.                       Pārcelšanās uz jaunu mācību realizācijas vietu;

4.                        Sakārtot jaunās mācību realizācijas vietas ārējo un iekšējo vidi teorētisko un praktisko āra nodarbību īstenošanu brīvdabas vidē.

 

Sasniegtie rezultāti:

 

1.                   Jaunā mācību satura ieviešana izmantojot brīvdabas pedagoģijas metodes āra nodarbību organizēšanā un IT rīkus attālinātās mācību procesa ietvaros.

2.                   Visām ieinteresētām pusēm: skolniekiem, vecākiem, skolotājiem ir skaidrība par jauno mācīšanas un mācīšanās pieeju:  

-       individuālas sarunas un palīdzība katram skolēnam un vecākiem attālinātā mācību procesa laikā gan psiholoģiskās labsajūtas nodrošināšanā, gan mācību procesa organizēšanā , gan IT rīku lietošanā;

-        regulāras pedagogu tikšanās tiešsaistē un darba pieredzes apmaiņa.

3.                   Organizēti divi attālināti darba pieredzes apmaiņas semināri ar sadarbības partneriem Lietuvā.

4.                   Notikusi skolas pārcelšanās jaunā mācību realizācijas vidē. Sakārtota mācību iekštelpa.

5.                   Labiekārtots laukums mežā, uzbūvēta apsildāma āra tualete brīvdabas mācību stundu realizēšanai;

6.                   Sakopts skolas augļu un košuma krūmu dārzs;

7.                   Sākta terases konstruēšana konteinertipa āra darbnīcai dabas zinību un interešu izglītības organizēšanai.

 

 

                                                                        1.         Kritēriju izvērtējums

 

1.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Direktors kopā ar dibinātāja (biedrības) valdi nodrošina skolas darbību un attīstības plānošanu.

Meklēt iespēju skolas vadības funkciju pārdalīšanai starp jau esošiem vai jauniem darbiniekiem.

 

Darba plānošanā un organizēšanā tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses – sadarbība starp vadību pedagogiem, vecākiem un dibinātāju.

Sekmēt pašiniciatīvu.

Izglītības iestādes vadībai ir izpratne par efektīvu personāla pārvaldību iestādē.

Vadītājam jādeleģē pienākumus un atbildību uz

skolas darbiniekiem un pedagogiem.

Pedagogiem, vecākiem ir izpratne par kopīgi sasniedzamajiem rezultātiem.

Uzturēt dinamiski attīstošos procesu nepieciešamības izpratni

Personāls ir draudzīgs, stabils un profesionāls.

 Uzturēt draudzīgumu, rūpēties par pedagogu tālākizglītību

Skolas dibinātājs kopā ar skolas direktoru un pedagogiem nodrošina kvalitatīvas mācības iekļaujošā vidē.

 Nodrošināt vides pieejamību visām skolas mācību vietām.

Skolas komanda sasniedz definētos izglītības kvalitātes mērķus.  

Turpināt pilnveidot sasniedzamo rezultātu reflektēšanu.

Skolas direktore sekmīgi īsteno finanšu un

materiāltehnisko resursu pārvaldību, regulāri piesaista papildus finanšu resursus no dažādiem avotiem (pašvaldību, valsts, ziedojumi utt.) un efektīvi tos izmanto.

Iestāties par stabilu  valsts un pašvaldību finansēšanu piešķiršanu skolai (visi skolas bērnu vecāki ir nodokļu maksātāji) .

Direktore sekmīgi realizē sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām

 

Direktore veicina skolas atpazīstamību publiskajā telpā.

 

Veicināt atpazīstamību jaunajā Smiltenes novadā

 

 

         1.2.                 Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas

attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Direktoram ir pietiekamas zināšanas par iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un vadītāja atbildību. Informācija par skolas darbību regulāri tiek atjaunota un papildināta VIIS sistēmā.

 Meklēt risinājumus direktora pienākumu pārslodzes atvieglošanai.

Direktors veic iekšējo normatīvo dokumentu izvērtēšanu un aktualizē tos pēc nepieciešamības, izmantojot

paraugdokumentus un vietni www.skolutiesibas.lv

Panākt, lai izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti būtu  praktiski instrumenti skolas darbā. Normatīvo aktu minimalizēšana.

Direktoram ir pietiekamas zināšanas un prasmes, kas palīdz īstenot demokrātisku lēmumu.

 

Direktora viedoklis/runa ir skaidra, argumentēta un loģiska.

 

Skolas definēto vērtību realizācija ir kopīga skolas kolektīva darba rezultāts.

Skaidrot visām ieinteresētām pusēm skolas izvirzīto vērtību nozīmīgumu audzināmā izaugsmē.

Direktors īsteno cieņas apliecinošu komunikāciju gan publiskajā, gan iekšējā telpā.

 

Direktoram ir izpratne par aktuālajām izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.- 2027.gadam.

Turpināt pilnveidot izglītības iestādes darbību ar vien ciešāk sasaistot skolas darbību ar holistiskās pedagoģijas un tautas pedagoģijas idejām.

Direktoram ir pietiekamas zināšanas par audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, lai vadītu izglītības iestādi.

 

 

1.3.           Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Direktorei ir ļoti laba sadarbība ar skolas dibinātāju t.i., biedrības valdi.

 

Skolas direktore kopā ar dibinātāju veicina darbinieku profesionālās kompetences pilnveidi.

Turpināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi brīvdabas pedagoģijas un holistiskās pedagoģijas pieejās. Izstrādāt skolas individuālo skolotāju apmācības programmu brīvdabas pedagoģijas realizēšanai.

Sadarbībā ar dibinātāju skolā ir pieejams nepieciešamie resursi,, lai nodrošinātu 1.-9.klašu mācību satura apguvi.

Būvēt ēku skolas vajadzībām; papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi brīvdabas pedagoģijas un holistiskās pedagoģijas pieeju arvien pilnīgākais realizēšanai. Skolas individuālās programmas izstrādāšana, kura balstīta uz zinātni un brīvdabas pedagoģiju.

Direktore veicina iesaisti vietējās kopienas aktivitātēs, piemēram, novada atpazīstamības pasākumos, gadskārtu svinību organizēšanā, svētvietas (Piltiņkalna aktivitātēs) un tamlīdzīgi.

Jaunu klātienes un neklātienes (izmantojot IT) aktivitāšu aktivizēšana.

Skolas vadība veido jaunas, kontaktēšanās un mācību darba organizatoriskās formas  atbilstošas mainīgai situācijai sabiedrībā (pandēmijas, resursu sadārdzinājumu nosacītas).

Ir nepieciešams pilnveidot darbu ar vecākiem un vietējo sabiedrību, Smiltenes novada pašvaldību pārmaiņu iedzīvināšanai.

Skolas vadība organizē savstarpēju mācīšanos un komandas darbu, lai apkopotu un uzkrātu zināšanas un mācīšanās pieredzi skolas efektīvai darbībai.

Ir nepieciešams turpināt regulāru sadarbību ar citām izglītības iestādēm gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai iegūtu jaunu pieredzi par aktuālajiem jautājumiem. Pieredzes apmaiņu braucienu organizēšana.

Direktore, pirms bērnu uzņemšanas, veic individuāla saruna ar katru ģimeni par kārtību, kādā notiek mācības, kā tiek organizēts darbs izglītības skola, kāda ir vecāku atbildība un skolas atbildība izglītības procesā.

Ir nepieciešams, atbilstoši jaunai situācijai un uzkrātai pieredzei,  izprojektēt īpašu “bērnu un vecāku  apņemšanās vēstuli”, kurā tiek apliecināta gatavība mācīties tieši  biedrības skolā.

2020./2021.mācību gadā notika regulāras tikšanās ar vecākiem tiešsaistē (IT) un klātienē, kurās vecāki saņem informāciju par izglītības procesu, plānotajiem  pasākumiem un aktivitātēm.

Ir nepieciešams izanalizēt informācijas apmaiņas pieredzi un padarīt to vēl efektīvāku.

 

 

1.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Informācija par pedagogu izglītību, profesionālo kvalifikāciju un studijām (izziņas) ir redzama VIIS sistēmā un pedagogu tarifikācijas tiek ievadītas un apstiprinātas katra mācību gada sākumā.

Skolas darba efektivitātes uzlabošanai, pedagogi turpināt papildināt savas zināšanas dažāda veida kvalifikācijas celšanas kursos; meklēt risinājumus, lai nodrošinātu visiem skolotājiem atbilstošu kvalifikāciju.

Visi pedagogi, kuri strādā skolā, veic tiesību aktos noteikto nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi.

 

Informācija VIIS sistēmā par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi ir ievadīta, kā arī pielikumā pievienots ieskanēta dokumenta kopija.

Turpināt sadarbību ar VIIS sistēmas administratoru, IZM un IKVD pārstāvjiem, lai visi dati par izglītības iestādi tiktu ievadīti precīzi un laikā.

Skola ir nodrošināta visu izglītības programmas mācību priekšmetu un jomu mācīšana, pat, ja ir vakance kādā mācību priekšmetā, nekad nav tāda situācija, ka kāds mācību priekšmets netiktu mācīts.

Ir nepieciešams ieviest mērķtiecīgi un sistemātiski pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmu, kura apliecina, ka visu pedagogu darba kvalitāte ir laba un ļoti laba un atbilst skolas kvalitātei un prasībām.

Pedagoģiskais personāls izvērtē savu profesionālo darbību, tai skaitā to, cik efektīvs bijis izglītības process un ikdienas darbība, identificē savas darbības stiprās puses un labas prakses piemērus, ar kuriem var dalīties ar citiem kolēģiem.

Ir nepieciešams pilnveidot pedagoģiskā personāla darba pašvērtēšanas sistēmu.

Skolas vadība piedāvā iespējas pedagogu profesionālajai pilnveidei gan organizējot apmācības skolas iekšienē, gan iesaistot pieredzes apmaiņā ar partneriem ārzemēs (Lietuvā).

Organizēt pieredzes apmaiņu brīvdabas pedagoģijā ar skolām Latvijā.

Skolas vadība veic pasaules labāko holistisko skolu izpēti, publicējot pētījumus tautskolas mājas lapā.

Turpināt ārzemju skolu pieredzes, gan tautas pedagoģijas izpēti, lai veiksmīgi realizētu skolas misiju. Pabeigt pilnveidot jauno skolas mājaslapu, kuras realizēšanās šobrīd ir apstājusies.

 

 

2.      Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 2019-2021

 Šo gadu laikā, netika īstenoti projekti.

 

3.      Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

3.1.            Starptautisks līgums ar skolu Lietuvā.

3.2.            Līdzfinansējuma līgumi ar Smiltenes novadu, Madonas novadu, Cēsu novadu (līdz 07.2021- ar Raunas novadu un Jaunpiebalgas novadu).

3.3.            Projekta Skolas somas līgums ar Kultūras Ministriju.

3.4.            Līgums ar IZM par valsts mērķdotāciju.

 

4.      Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

4.1.            Prioritāte 2020./2021.mācību gadā bija izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām (pandēmijas kontekstā).

4.2.            Projekta “Sevis meklēšana, iepazīšana un nepazaudēšana” aprobēšana.

 

                                                                              5.         Citi sasniegumi

5.1.            Dalība dažādos Latviešu valodas un Literatūras konkursos, iegūtas gan atzinības, gan žūrijas simpātijas balvas.

 

5.2.            Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 2019 – 2021

2019.gads

2020.gads

2021.gads

kur

vidējais rādītājs valstī

Biedrības skolas rādītājs

kur

vidējais rādītājs valstī

Biedrības skolas rādītājs

Kur

vidējais rādītājs valstī

Biedrības skolas rādītājs

DD Latviešu mācību valoda 3. klasei

 

72,48%

 

100%

DD Latviešu mācību valoda 3. klasei

 

80,00%

 

-

DD Latviešu mācību valoda 3. klasei

 

-

DD Matemātika 3. klasei

 

78,22%

 

78,72%

DD Matemātika 3. klasei

 

72,16%

 

-

DD Matemātika 3. klasei

 

-

DD Latviešu mācību valoda 6.klasei

 

63,24%

 

76,60%

DD Latviešu mācību valoda 6.klasei

 

63,55%

 

74,19%

 

DD Latviešu mācību valoda 6.klasei

 

-

DD Dabaszinības 6.klasei

 

59,46%

 

85,71%

DD Dabaszinības 6.klasei

 

58,16%

 

71,43%

DD Dabaszinības 6.klasei

 

-

DD Matemātika 6.kl.

 

55,56%

 

100%

DD Matemātika 6.kl.

 

66,92%

 

100%

DD Matemātika 6.kl.

 

-

Eks. Angļu valodā 9.kl.

 

 

96%

Eks. Angļu valodā 9.kl.

 

 

7

d.d.. Angļu valodā 9.kl.

 

-

Eks. matemātikā 9.kl.

 

 

80%

Eks. matemātikā 9.kl.

 

 

8

d.d. matemātikā 9.kl.

 

-

Eks. Latvijas vēsturē 9.kl.

 

 

85,88%

Eks. Latvijas vēsturē 9.kl.

 

 

7

d.d.. vēsturē 9.kl.

 

-

Latviešu valoda 9.kl.

 

 

81,82%

Latviešu valoda 9.kl.

 

 

6

d.d. Latviešu valoda 9.kl.

 

-

 

 

 

 

 

 

d.d.  Dabaszinības 9.kl.

 

-

2020.gadā 9.klases eksāmeni nenotika visā valstī, sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju

2021.gadā, skolā nebija 9.klašu absolventu, 6.klases skolnieki tika atbrīvoti ar ārsta zīmi, 3.klases skolnieku nebija.