1996. gads

 
projekts
TAUTSKOLA
 
 Projektu paredzēts realizēt 1996. gadā
Drustos
 
1.Projekta saturs
                        Projekts paredz Auļukalna muižas ēku remontu, un teritorijas iekārtošanu Tautskolai. 
            Projekta īstenošanas rezultātā, sagaidāma iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās Tautskolas garīgās, kulturālās un sabiedriskās nodarbībās. Rastos nebijusi iespēja, izmantojot dāņu, vācu, zviedru u.c. tautu pieredzi tautizglītībā, paplašināt reģiona iedzīvotājiem savu redzesloku, dot jaunas zināšanas un prasmes sabiedriski demokrātisku un saimnieciski modernu attiecību veidošanai laukos.
            Projektu realizēs Reģionālā Attīstības Centra “99Baltie zirgi” Tautskola.
            Projekts pabalsta saņemšanas gadījumā tiks realizēts 1996.gadā.
 
 
2.Paredzamie gala rezultāti
            - uzlabosies Tautskolas sākumskolas bērnu sanitāri higieniskie apstākļi;
            - radīsies iespēja reģiona ļaudīm aktīvāk iesaistīties izglītojošās, kulturālās un sabiedriskās norisēs , apmeklēt katram vajadzīgos kursus, interesējošās nodarbības, pasākumus Tautskolā neatkarīgi no pasākumu norises laiku vai laika apstākļiem vai dzīves vietas;
            -gaidāms Tautskolas nodarbībās, pasākumos iesaistīto cilvēku skaita pieaugums.
 
Viss tas veicinās TAUTSKOLAS MĒRĶIEM atbilstošas programmas īstenošanos t.i.
 
-izglītojot bērnus, iesaistot jauniešus un pieaugušos Tautskolas norisēs, veidosies cilvēku kopa, kas pratīs organizēt un demokrātiski vadīt reģiona sabiedrisko, saimniecisko un garīgo dzīvi;
-veidosies patstāvīgi lemtspējīgi cilvēki;
-veidosies amatniecība (kā alternatīvs vai papildus iztikas pelnīšanas veids laukos).
-iesaistoties Tautskolas organizētajos pasākumos, sagaidāma iedzīvotāju daļas atradināšanās no alkohola lietošanas;
 
3.Nepieciešamības pamatojums un projekta mērķis
            Reģionālā Attīstības Centra “99 Baltie zirgi” Tautskola tiek veidota sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo Izglītības Apvienību. Tā, sākot ar pirmsskolas vecuma bērniem, domāta visu vecumu cilvēkiem un iecerēta kā vieta, kur cilvēki var iegūt ne tikai zināšanas, prasmes, izteikt sevi kādā radošā darbībā, bet arī satikšanās vieta, kultūras centrs, kādu patreiz mūsu novadā nav.
           
            Patreizējā Tautskolas ēkā ir ap 530 m2 kopplatība. No šim telpām koridori un citas koplietošanas telpas aizòem ........ m2. Sākumskolas grupas šobrīd aizòem ..... m2, taču prognozējam, ka 1996.g. būs nepieciešams .... m2.
 Aušanas darbnīcai patreiz atvēlēti m2, vajadzīgi..... m2. Kokapstrādes darbnīcai šobrīd atvēlēti........... m2, vajadzīgi .... m2, skārdnieka darbnīcai - ...m2      Drustu pagastā (iedzīvotāju skaits- 1122, teritorija - 15675 ha) un tai pieguļošā reģionā ļoti slikti organizēta satiksme. Vienīgais ikdienas autobuss kursē reizi dienā no Cēsīm uz Jaunpiebalgu un atpakaļ . Līdz ar to ir neiespējams ikdienas nokļūt Tautskolā, īpaši sliktos laika apstākļos (piemēram, apmeklējot angļu valodas kursus, cilvēki no attālākiem pagasta nostūriem ik dienas nostaigāja kājām 17-18km). Tautskolas organizētos kursus, pasākumus šī paša iemesla dēļ nevar apmeklēt arī blakus pagastu (Dzērbenes, Launkalnes, Zosēnu, Vecpiebalgas u.c.) iedzīvotāji.
            Vasaras periodā Tautskola ir gatava rīkot radošas atpūtas nometnes (mācīblīdzekļu izgatavošanas, tautas mūzikas rīku izgatavošanas, ārstniecības augu vākšanas, novada iepazīšanas nometnes, kā arī radīt iespēju piedalīties Līgo svētku norisēs), taču šo nometņu darbības izvēršanu ierobežo sliktie sanitāri-higiēniskie apstākļi Tautskolā. Dalībnieku izvietojums pa mājām traucē nodarbību piesātināto dienas ritumu un kopus esamību, kopīgo pasākumu norisi, savstarpējo iepazīšanos, kontaktu veidošanu un tamlīdzīgi.
                       
Tautskolas darbības mērķis:
 veicināt saimniecisko un garīgo uzplaukumu novadā.
 
UZDEVUMI
*milzīgās, relatīvi inertās valsts skolas sistēmas nespējas dēļ savlaicīgi izsekot laika prasībām, radīt iespēju reģiona bērniem mācīties alternatīvā skolā;
*iesaistīt jaunatni, kurai šobrīd nav cita varianta atpūtai, redzesloka paplašināšanai, radošai sevis izteikšanai, Tautskolas pasākumos;
*mācīt ļaudis demokrātiski un ekoloģiski domāt, dzīvot;
*veicināt iniciatīvas bagātus un radošu cilvēku veidošanos;
*sakārtot novada kultūrsociālo telpu.
 
IESTRĀDES
šobrīd Tautskola darbojas šādos virzienos:
-notiek pirmskolas vecuma bērnu apmācība pēc īpaša paātrinātas bērnu attīstības metodikas;
-darbojas jauniešu klubs, kur viņiem tiek piedāvātas sekojošais:
1. Iespēju   noteiktā reizē, satikt draugus un aprunāties pie kafijas tases;
2. Atpūsties, izklaidēties, klausoties mūziku, skatoties video u.c.;
3. Iespēju paplašināt savu redzesloku;
4. Piedalīties radošās aktivitātēs;
5. Iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs.
-pieaugušo papildizglītošana a) vēsturē, b)filozofijā, c)tautas tradīcijās;
-tiek piedāvātas radošas nometnes: a) bērnu paātrinātas attīstības metodisko un palīgmateriālu izgatavošanā, b)tautas mūzikas rīku izgatavošanā, c) ārstniecības augu vākšanai, sagatavošanai, d)darbs pie un ar sekojošiem meistariem - audēja, rotkaļa, metāla dekoratīvās apstrādes -cizelēšanas, kokvirpošanas, kokgrebšanas, skārdnieka, rokdarbu;
-tiek piedāvātas ekskursijas ar gidu pa novadu un stāstījumu par Latvijas, Drustu   vēsturi;
-ir piemērotas telpas internāta iekārtošanai.
(ar iestrādēm varat iepazīties sīkāk PIELIKUMĀ Nr.2 dotajos materiālos)
 
Projekta “ŪDENSVADS” MĒRĶIS:
Nodrošināt normālus sanitāri-higiēniskos apstākļus Tautskolā.
Mērķa īstenošanai nepieciešams ierīkot ūdensapgādi un kanalizāciju.
 
 
4. Finansiālā pabalsta pieprasījums
 
Tāme ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanai reģionālā attīstības centra “99 Baltie zirgi” Tautskolai Drustu pagasta “Liepās”
 
iekšējam ūdens vadam un kanalizācijai
Nr.p.k.
Darbu un izdevumu nosaukums
mērvie-nība
dau-dzums
izmaksas Ls
1.
Ierīkot caurejas koka pārsegumos
vietas
6
 
2.
Ierīkot caurejas velvju pārsegumos
vietas
3
 
3.
Ierīkot caurejas koka starpsienās
vietas
2
34.00
4.
Ierīkot caurejas mūra sienās
vietas
3
 
5.
Hermetizēt ūdensvada pievadus
vietas
3
10.00
6.
Nolikt cinkotās ūdensvada caurules, O 15 mm
m
 
 
7.
Nolikt cinkotās ūdensvada caurules, O 20 mm
m
 
 
8.
Nolikt cinkotās ūdensvada caurules, O 25 mm
m
 
110.00
9.
Nolikt cinkotās ūdensvada caurules, O 32 mm
m
 
 
10.
Cauruīu hidrauliskā pārbaude
 
 
25.00
11.
Noslēgventīļu iemontēšana O 15 mm
gab.
5
 
12.
Noslēgventīļu iemontēšana O20 mm
gab.
1
 
13.
Noslēgventīļu iemontēšana O 25 mm
gab.
1
22.00
14.
Noslēgventīļu iemontēšana O 32 mm
gab.
3
 
15.
Noslēgventīļu iemontēšana O 65 mm
gab.
2
 
16.
Kronšteinu uzstādīšana
gab.
20
34.00
17.
Izlietņu, sifonu uzstādīšana
gab.
9
35.00
18.
Ūdensmaisītāju iemontēšana
gab.
10
30.00
19.
Hermetizēt kanalizācijas ievadus telpās
vietas
2
21.00
20.
Nolikt íeta kanalizācijas caurules telpās O 50
m
 
 
21.
Nolikt íeta kanalizācijas caurules telpās O 100
m
70
130.00
22.
Iestrādāt íeta veidgabalus O 50
gab.
57
 
23.
Uzstādīt klozetus ar skalojamo kasti
gab.
5
22.00
24.
Aizbetonēt caurejas
gab.
8
13.00
25.
Nokrāsot íeta caurules
m
90
10.00
26.
Noklāt flīzītēm grīdas
m2
33.68
 
27.
Noklāt flīzītēm sienas
m2
105.44
254.00
28.
Ierīkot piekarināmos griestus
m2
11.28
25.00
29.
Nokrāsot durvis
gab.
8
10.00
30.
Demontēt sausās tualetes
gab.
4
16.00
31.
Ielikt logus
gab.
2
12.00
32.
Uzstādīt siltā ūdens katlu ar siltummaini
gab.
1
54.00
 
summa
 
 
867.00
 
Ārējā kanalizācija
1.
       
Iebūvēt dzelzsbetona kanalizācijas akas O 1000mm līdz 2.0m dziļumam
gab.
             
3
             
110.00
                
2.
        
Iebūvēt dzelzsbetona kanalizācijas akas O 1000mm līdz 2.5m dziļumam
gab.
            
1
           
35.00
                
3.
       
Nolikt tranšejās keramiskās kanalizācijas caurules O 150
m
            
81.0
           
258.00
                
4.
       
Nolikt tranšejās keramiskās kanalizācijas caurules O 100                                                     
m
            
28.0
           
54.00
                
5.
Uzstādīt íeta vākus
gab.
4
36.00
6.
Ierīkot bruģi ap kanalizācijas akām
gab.
4
32.00
7.
Pievienoties esošai kanalizācijai
vieta
1
27.00
 
summa
 
 
552.00
 
Ārējais ūdensvads
1.
Iebûvēt tranšejās íeta ûdensvada caurules O 65 mm
m
40
125.00
2.
Iebûvēt dzelzsbetona aku O 1500mm 2.0m dziīumā
gab.
2
33.00
3.
Iestrādāt aizbīdni O 100mm
gab.
1
 
4.
Iestrādāt aizbīdni O 65mm
gab.
1
34.00
5.
Iestrādāt aizbīdni O 32mm
gab.
1
 
6.
Iestrādāt íeta veidgabalus O 100mm
gab.
6
 
7.
Uzstādīt íeta vāku
gab.
2
20.00
8.
Iestrādāt tērauda uzmavas O 159mm
m
5
12.00
9.
Ierīkot bruìi ap akām
gab.
2
24.00
10.
Pievienoties esošajam ûdensvadam
vieta
1
17.00
 
summa
 
 
265.00
summa pa visiem darbiem Ls                                                                       1684.00
sociālais nodoklis 37%                                                                                     623.08
kopīgās darba izmaksas    Ls                                                                        2307.08
 
 

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, IZMAKSAS
N.p.k.
Nosaukums, marka
diametrs mm
vienī-ba
 cena
Ls
daudz.
 summa 
Ls
 
        ĀRĒJAIS ÛDENSVADS
 
 
 
 
 
1.
čuguna spiedcaurules
65
m
1.50
40
60.00
2.
čuguna fasondaļas
 
gab.
3.50
6
21.00
3.
dzelzsbetona ūdensvada aka ar vāku H=2m
1500
gab.
46.26
2
92.52
4.
čuguna aizbīdnis
65
gab.
5.55
1
5.55
5.
čuguna aizbīdnis
100
gab.
7.55
1
7.55
6.
tērauda apvalkcaurule
57
m
1.40
2
2.80
‘7.
aizbīdnis
32
gab.
4.32
1
4.32
 
 
 
 
 
 
0
 
ĀRĒJĀ KANALIZĀCIJA
 
 
 
 
0
1.
dzelzsbetona kanalizācijas aka H=2m
1000
gab.
29.60
3
88.80
2.
dzelzsbetona kanalizācijas aka H=2.5m
1000
gab.
44.40
1
44.40
3.
keramikas kanalizācijas caurules
150
m
2.10
81.0
170.10
4.
èuguna kanalizācijas saurules
100
m
1.88
28.0
52.64
 
 
 
 
 
 
0
 
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
 
 
 
 
0
1.
cinkotas ūdensvada caurules
32
m
1.49
62.0
92.38
2.
cinkotas ūdensvada caurules
25
m
1.30
18.0
23.40
3.
cinkotas ūdensvada caurules
20
m
1.13
33.0
37.29
4.
cinkotas ūdensvada caurules
15
m
1.18
106.0
125.08
5.
noslēgventīls
32
gab.
15.70
2
31.40
6.
noslēgventīls
25
gab.
10.80
1
10.80
7.
noslēgventīls
20
gab.
7.90
1
7.90
8.
noslēgventīls
15
gab.
4.99
5
24.95
9.
keramiskā izlietne
 
gab.
19.90
9
179.10
10.
ūdensmaisītājs
 
gab.
29.00
10
290.00
11.
bidē
 
gab.
78.10
1
78.10
12.
pudeļveida sifoni
 
gab.
4.15
10
41.50
13.
dušas kabīne komplektā
 
gab.
201.59
1
201.59
14.
klozetpoids ar skalojamo kasti
 
gab.
71.63
5
358.15
15.
ūdensvada cauruīu savienotāji, armatûra
 
gab.
36
0.50
18.00
16.
čuguna kanalizācijas caurules
100x2m
gab.
3.76
22
82.72
17.
čuguna kanalizācijas caurules
50x2m
gab.
7.91
13
102.83
18.
čuguna kanalizācijas trejgabals 90o
100x
100
gab.
 
5
0
19.
čuguna kanalizācijas trejgabals 90o
100x
50
gab.
 
6
0
20.
čuguna kanalizācijas trejgabals 90o
50x50
gab.
vidēji
6
0
21.
čuguna kanalizācijas trejgabals 30o
100x
100
gab.
4.21
5
235.76
22.
līknis 135o
100
gab.
 
14
0
23.
līknis 135o
50
gab.
 
2
0
24.
līknis 90o
50
gab.
 
11
0
25.
līknis 90o
100
gab.
 
5
0
26.
pārejas gabals
50x
100
gab.
 
2
0
27.
apkures katls ar siltuma apmainītāju
 
gab.
2098.00
1
2098.00
 
 
citi materiāli
 
 
 
 
 
0
1.
cements
maiss 45kg
gab.
1.64
6
9.84
2.
kaļķis
maiss 40kg
gab.
1.53
1
1.53
3.
ģipsis
maiss 38kg
gab.
1.84
2
3.68
4.
krīts
maiss 28kg
gab.
2.00
4
8.00
4.
flīzīšu līme
5kg iepak.
gab.
1.44
70
100.80
5.
krāsa
 
l
5.01
10
50.10
6.
otas (komplekts)
 
gab.
1.27
2
2.54
7.
špakteles
komlekt.
gab.
9.0
2
18.00
7.
špaktele
5l iepak.
l
8.90
2
19.80
8.
grīdas flīzes
 
m2
2.04
33.68
68.71
9.
sienas flīzes
 
m2
6.49
105.44
684.31
10.
bitumens
20kg iepak.
gab.
3.12
10
31.20
11.
terpentīns
pudele
gab.
1.74
3
5.22
12.
ķieģeļi
 
gab.
0.1
1000
100.00
15.
iekarināmie griesti
 
m2
7.30
11.28
82.34
18.
gaismas ķermeņi
 
gab.
9.00
8
72.00
 
transportizdevumi
 
 
 
 
300.00
 
 
KOPĪGĀ SUMMA   Ls
 
 
 
 
 
6146.7
 
 
 
Ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanai nepieciešams                                        
Materiālu specifikācija un darba izmaksas noteiktas pēc ūdensapgādes un kanalizācijas projekta darba zīmējumiem, kuri doti Pielikumā Nr.1.
 
kokapstrādes darbnīcas izveides finansiālās izmaksas
 Nr.p.k.
 
 nosaukums
 
cena
Ls
 gabali
 
summa
Ls
1.
ķēdes zāģis
124.00
1
124.00
2.
ēvele
147.00
1
147.00
3.
virsfrēze
193.00
1
193.00
4.
rokas urbmašīna
362.00
1
362.00
5.
urbmašīnas statne
21.00
1
21.00
6.
cirkulzāģis
182.00
1
182.00
7.
lentas slīpmašīna
126.00
1
126.00
8.
kontūrzāģis
279.00
1
279.00
9.
kontûržāģis
101.00
5
505.00
10.
slīpmašīna
128.00
1
128.00
11.
slīpmašīnas statne
112.00
1
112.00
12.
frēze
363.00
1
363.00
13.
frēzes statne
120.00
1
120.00
14.
urbjmašīna
142.00
1
142.00
15.
ēveles statne
92.00
1
92.00
16.
krāsošanas pistole
71.00
1
71.00
17.
kompresors
194.00
1
194.00
18.
rokas zāģis
10.50
1
10.50
19.
rokas zāģis
10.29
1
10.29
20.
rokas zāģis
5.39
1
5.39
21.
leòģis
8.38
1
8.38
22.
kalts
7.88
3
23.64
23.
kalts
8.87
3
26.61
24.
urbju komplekts
6.16
1
6.16
25.
urbju komplekts
24.00
1
24.00
26.
urbju komplekts
6.00
1
6.00
27.
smilšpapīru ripas
1.50
5
7.50
28.
smilšpapīru ripas
3.00
5
15.00
29.
smilšpapīru ripas
5.00
5
25.00
30.
smilšpapīru lenta
4.00
5
20.00
31.
smilšpapīru lenta
9.00
5
45.00
32.
smilšpapīru lenta
13.00
5
65.00
33.
zāģu asmenīšu komplekts
2.73
5
13.65
34.
zāģu asmenīšu komplekts
3.45
5
17.25
35.
frēzes
21.00
10
210.00
36.
skrūvgriezis
1.39
3
4.17
37.
skrūvgriezis
2.79
3
8.37
38.
skrūvgriezis
0.78
3
2.34
39.
skrūvgriezis
0.89
3
2.67
40.
krusta skrūvgriezis
2.69
3
8.07
41.
krusta skrūvgriezis
2.25
3
6.75
42.
krusta skrūvgriezis
2.99
3
8.97
43.
vīļu komlekts
12.50
3
37.50
44.
frēze darbagalds
1997.09
1
1997.09
45.
ēvele darbagalds
1037.85
1
1037.85
46.
zāģis darbagalds
1855.60
1
1855.60
47.
ēvelsoli
220.0
5
1100.00
48.
transportizdevumi
 
 
150.00
 
kopīgā summa
 
 
9919.75
 
 
Tautskolas mācībtelpu iekārtošanai
 
Nr.p.k.
 
materiālu, darba un citi izdevumi
 
vienī-ba
 
cena
 
daudz.
 
summa
Ls
1.
rakstāmgaldi
gab.
63.72
20
1244.40
2.
krēsli (grozāmie)
gab.
48.00
20
960.00
3.
tāfele
gab.
70.00
3
210.00
4.
linolejs grīdai
m2
6.10
30
183.00
5.
galda lampas
gab.
12.00
20
240.00
6.
griestu lampas
gab.
21.00
20
420.00
7.
aizkari
m
2.00
120
240.00
8.
griestu ventilātori
gab.
45.00
10
450.00
9.
grāmatu plaukti
gab.
67.00
5
335.00
10.
grozāmais krēsls
gab.
110.00
1
110.00
11.
rakstāmgalds
gab.
220.00
1
220.00
12.
transportizdevumi
 
 
 
200.00
 
summa
 
 
 
4812.4
 
mācībtelpu remonts
remontdarbu izmaksas 
 
Nr.p.k.
 
remontdarbu izmaksas
 
vienī-ba
 
cena
 
daudz.
 
summa
Ls
1.
Telpu kosmētiskais remonts
 
 
 
2000.00
2.
durvju aiļu sagatavošana, ielikšana
gab.
12.00
2
24.00
3.
grīdas ielikšana
m2
1.00
360
360.00
4.
apsildāmās grīdas iekārtošana
m2
1.20
360
432.00
5.
vecās grīdas izplēšana
m2
0.2
360
72.00
6.
Krāšņu nojaukšana, aiļu aizmūrēšana
gab.
45.00
10
450.00
7.
vecās centrālapkures demontēšana
 
 
 
110.00
 
summa
 
 
 
3448.00
summa pa visiem darbiem Ls                                                                           3448.00
sociālais nodoklis 37%                                                                                        1275.76
kopīgās remontdarbu izmaksas    Ls                                                       4723.76
 
 
remonta materiālu izmaksas
 
Nr.p.k.
 
materiālu izdevumi
 
vienī-ba
 
cena
 
daudz.
 
summa
Ls
1.
sanācijas materiāli
m2
10.00
220
2200.00
2.
krāsa (grīdai , logiem, durvīm)
kg
2.30
200
460.00
3.
logu rāmji
gab.
10.00
22
220.00
4.
grīda dēļi
m3
130.00
10
1300.00
5.
sijas
m3
70.00
1.25
90.00
6.
akmens vate
sainis
11,72
50
586.00
7.
ķieģeļi
gab.
0.08
2000
160.00
8.
cements
maiss
1.70
50
85.00
9.
ģipsis
maiss
1.84
10
18.40
10.
apsīldāmo grīdu materiāli
 
 
 
3000.00
11.
durvis divviru ar logu
gab.
75.00
3
225.00
12.
durvis ar stiklu
gab.
58.00
4
232.00
13.
ārdurvis (dubûlt)
gab.
126.00
2
232.00
14.
tapetes
m2
0.70
120
71.40
15.
atšíaidītājs (pudeles)
gab.
1.75
10
17.50
16.
krīts
maiss
2.00
20
40.00
17.
kaīíis
maiss
1.53
5
7.65
18.
špaktele
kg
1.50
50
75.00
19.
ķite
kg
0.75
30
22.50
20.
elektriskie slēdži
gab.
2.10
18
37.80
21
kontaktligzdas
gab.
3.10
10
31.00
22.
elektriskie vadi
m
0.2
200
40.00
23.
transporta izdevumi
 
 
 
200.00
 
summa
 
 
 
9351.25
 
centrālās apkures rekonstruēšana
 
Nr.p.k.
 
 darba izmaksas
 
vienī-ba
 
cena
 
daudz.
 
summa
Ls
1.
katla uzstādīšana, pievienošana
vieta
124.00
1
124.00
2.
esošās centrālās apkures sistēmas pārkārtošana, salabošana
 
85.00
 
85.00
3.
cirkulācijas sūkņu uzstādīšana, pieslēgšana
gab.
38.00
2
76.00
4.
durvju ielikšana
gab.
7.00
2
14.00
5.
dūmvada pievienošana
vieta
55.00
1
55.00
 
summa
 
 
 
354.00
summa pa visiem darbiem Ls                                                                               354.00
sociālais nodoklis 37%                                                                                            130.98
kopīgās remontdarbu izmaksas    Ls                                                           484.98
 
 
 
Nr.p.k.
 
materiālu, iekārtu izmaksas
 
vienī-ba
 
cena
 
daudz.
 
summa
Ls
1.
centrālās apkures katls
gab.
2300
1
2300
2.
cirkulācijas sūknis
gab.
53.00
2
106.00
3.
krāsa
kg
2.30
10
23.00
4.
bitumens 20kg iepak.
gab.
3.12
5
15.60
5.
ķieģeļi
gab.
0.1
2000
200.00
6.
cements 45kg iepak.
gab.
1.64
10
16.40
8.
ģipsis 38kg iepak.
gab.
1.84
1
1.84
9.
terpentīns
gab.
1.74
2
3.48
10.
durvis
gab.
24.00
2
48.00
11.
krīts
maiss
2.00
2
4.00
12.
kaļķis
maiss
1.53
2
3.06
13.
špaktele
kg
1.50
10
15.00
14.
māls
maiss
1.31
5
6.55
15.
transporta izdevumi
 
 
 
150.00
 
summa
 
 
 
2892.93
 
Internāta iekārtošana
4.Finansiālā pabalsta pieprasījums
telpu remonts
 
Nr.p.k.
 
remontdarbu izmaksas
 
vienī-ba
 
cena
 
daudz.
 
summa
Ls
1.
Telpu kosmētiskais remonts
 
 
 
800.00
3.
grīdas ielikšana
m2
1.00
360
360.00
4.
apsildāmās grīdas iekārtošana
m2
1.20
180
216.00
5.
vecās grīdas izplēšana
m2
0.2
216
43.20
6.
Krāšņu nojaukšana, aiļu aizmūrēšana
gab.
30.00
5
150.00
7.
vecās centrālapkures demontēšana
 
 
 
55.00
8.
koka grīdas ielikšana ar skaņas un siltuma izolāciju, slīpēšana, lakošana
m2
5.00
216
1080.00
9.
elektroinstalācias nomaiņa
 
 
 
140.00
10.
logu nomaiņa
gab.
20.00
6
120.00
11.
durvju aiļu nomaiņa
gab.
15.00
4
60.00
 
summa
 
 
 
3024.2
summa pa visiem darbiem Ls                                                                          3024.20
sociālais nodoklis 37%                                                                                          600.95
kopīgās remontdarbu izmaksas    Ls                                                       2225.15
 
 
Internāta telpu remonta materiālu izmaksas
 
Nr.p.k.
 
materiālu izdevumi
 
vienī-ba
 
cena
 
daudz.
 
summa
Ls
2.
krāsa (grīdai , logiem, durvīm)
kg
2.30
50
115.00
3.
logu rāmji
gab.
10.00
10
100.00
4.
grīda dēļi
m3
130.00
5
650.00
5.
sijas
m3
70.00
0.70
49.00
6.
akmens vate
sainis
11,72
30
351.60
7.
ķieģeļi
gab.
0.08
2000
160.00
8.
cements
maiss
1.70
25
42.50
9.
ģipsis
maiss
1.84
5
9.20
10.
apsīldāmo grīdu materiāli
 
 
 
1000.00
12.
durvis ar stiklu
gab.
58.00
4
232.00
13.
ārdurvis
gab.
62.00
2
124.00
14.
tapetes
m2
0.70
248
173.60
15.
atšķaidītājs (pudeles)
gab.
1.75
5
8.75
16.
krīts
maiss
2.00
7
14.00
17.
kaļķis
maiss
1.53
2
3.06
18.
špaktele
kg
1.50
15
22.50
19.
ķite
kg
0.75
10
7.50
20.
elektriskie slēdži
gab.
2.10
10
21.00
21.
griestu lampas
gab.
24.00
7
168.00
22.
kontaktligzdas
gab.
3.10
10
31.00
23.
elektriskie vadi
m
 
 
100.00
24.
griestu ventilātori
gab.
45.00
2
90.00
25.
transporta izdevumi
 
 
 
200.00
 
summa
 
 
 
3672.71
 
Internāta iekārtu, mēbeīu izmaksas
 
 Nr.
       
       inventārs
 
gab.,koml-ekti
 
 cena Ls
 
summa Ls
1.
gultas
20
40.90
818.00
2.
drēbju skapis
4
55.00
220.00
3.
galds
4
20.00
80.00
4.
krēsli
20
12.00
240.00
5.
atpūtas stûris
1
246.00
246.00
6.
atpūtas krēsls
8
76.00
608.00
7.
galdiòš
4
20.00
80.00
8.
spogulis
4
8.75
35.00
9.
televizors
1
185.00
185.00
10.
videomagnetafons
1
154.00
154.00
11.
mūzikas centrs
1
304.00
304.00
12
sienas lampas
20
2.00
40.00
13.
galda lampas
10
12.00
120.00
14.
telefons
1
11.00
11.00
15.
gludeklis
4
11.00
44.00
16.
kafijas vārītājs
2
25.00
50.00
17.
ledusskapis
1
245.00
245.00
18.
panna
1
7.58
7.58
19.
virtuves piederumi
1
13.00
13.00
20.
virtuves katli
1
21.00
21.00
21.
trauku þāvētava
4
1.25
5.00
22.
atkritumu spaiņi
10
2.00
20.00
23.
tējas komplekts
5
8.68
43.40
24.
šķīvju koplekts
24 pers.
35.00
35.00
25.
ēdamrīki
24 pers.
61.80
61.80
26.
glāžu komplekts
24 pers.
30.00
30.00
27.
segas
40
8.90
356..00
28.
gultu pārklāji
20
10.00
200.00
29.
segu konverti
20
4.84
96.80
30.
palagi
60
2.40
144.00
31.
spilveni
40
5.00
200.00
32.
dvieļi
40
.75
30.00
33.
matrači+saliekamās g.
20
41.00
820.00
34.
aizkari
8 kmpl.
11.50
92.00
35.
Transporta izdevumi
 
200.00
200.00
 
 
 
 
 
 
kopā
 
 
5855.58