2009. gadā

Sabiedriskais projekts
 
Drustu Tautskola –
ilgtspējīgas sabiedrības izglītības modelis
 
                        Raunas novada Drustu pagastā
 
Projekta 1.posms
 
2009. gada jūlijsdecembris
 
SATURS
 
  1. Informācija par projektu 
3.lpp
  1. Informācija par projekta realizētāju
4.lpp
  1. Projekta detalizēts apraksts
6.lpp
  1. Projekta ieviešanas organizācija
9.lpp
  1. Projekta finansēšana
9.lpp
  1. Ziedojumu atdeve
10.lpp
  1.  
  2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
1.1              Projekta nosaukums
Drustu Tautskola - ilgtspējīgas sabiedrības izglītības modelis.
1.2              Projekta realizētājs
Biedrība Drustu tautskola « 99 Baltie zirgi »
 
Drustu tautskola « 99 Baltie zirgi »
Mācību iestādes reģistrācijas Nr: 0512801047
Nodokļu maksātāja reģ. Nr: 40008016211
Adrese: Skolas-2, Drustu pagasts, Cēsu rajons, LV-4132
Tālrunis / fakss: 64129709
e-pasts: 99zirgi@apollo.lv
 
Tautskolas vadītājs: Ojārs Rode, tālr. 29331935
1.3              Projekta izmaksas
Projekts tiek finansēts no fizisko un juridisko personu brīvprātīgiem ziedojumiem un no realizētāja ieguldītā darba. Projekta plānotais budžets ir 200 000 LVL.
 
1.4              Projekta realizēšanas laiks
2009.gada 1.jūlija – 31. decembrim.
Kalendārais plāns :
1.etaps: 01.07.09 – 31.08.09 Drustu pienotavas īpašuma iegāde un dokumentu noformēšana 40 000 Ls
2.etaps: 01.09.09 – 31.09.09 ēku sagatavošana renovācijai 5 000 Ls
3.etaps: 01.10.09 – 31.12.09 ēku renovācija un iekārtošana 155 000Ls
 
1.5              Projekta īstenošanas vieta
Raunas novads, Drustu pagasts, Drustu pienotava:zemes platība 13 000 m², īpašumā ietilpst pienotavas ēka ar kopējo platību 450 m² (kur tiks iekārtota tautskolas klašu telpas un darbnīcas), dzīvojamā ēka ar kopējo platību 218,2 m² (kura varētu tapt par pirmo ģimenes māju skolas bērniem un viņu vecākiem) un liels šķūnis.
 
Ap Pienotavu ir lielas neapgūtas, neizmantotas zemes platības perspektīvai attīstībai, kuras iekļautas pašvaldības perspektīvajā plānojumā, kā tautskolas būves teritorija. Teritorija atrodas nepiesārņotā, dabas daudzveidīgā vidē, Gaujas un Pērļu upes sateces vietā, vairāku svētvietu tuvumā.
2        INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA REALIZĒTĀJU
2.1 Ziņas par projekta realizētāju, iniciatīvas grupu un atbildīgajām personām
 
Projekta iniciatīvas grupu veido dažādu darbības sfēras un profesijas pārstāvji, kas projektā iegulda savu darbu, katrs attiecīgā jomā un darba grupā.
Projekta atbildīgajās personas
Ojārs Rode, tautskolas vadītājs, Daugavpils Universitātes doktorants
projekta vadītājs
mob. tālr. 29331935, e-pasts:99zirgi@apollo.lv
 
Nauris Cāns, dizaineris stila mēbeļu galdnieks
projekta darbu vadītājs
mob.tālr. 28815410, , e-pasts: nauriscans@inbox.lv
 
Marija Haitina, skolotāja, franču, angļu un krievu valodas tulks,
Francijas biedrības « Terre d'échanges » pārstāve
projekta koordinatore un starptautiskās sadarbības koordinatore
mob.tālr. 26597077, e-pasts: maria_haitina@inbox.lv
 
Natālija Bukovska arhitekts
projekta ahitekts
mob.tālr. 26567999, e-pasts: nbprojekts@gmail.com
2.3 Ziņas par projekta realizētāja citiem īstenotajiem projektiem
2008.g. projekts „Keramikas krāsns” – iegādāta keramikas krāsns un dažādas palīgierīces keramikas darbnīcai
2008. g. projekts „Pedagogs – daudzveidīgās pilsoniski humānās sabiedrības veidotājs”, Sabiedriskās integrācijas fonda finansējums, realizē Cēsu raj. padome
2006.g. sabiedriskais projekts “Telpu remonts un logu maiņa”, kura ietvaros, pateicoties juridisko un fizisko personu ziedojumiem, tika daļēji izremontētās telpas Drustos, ko pašreiz Tautskola īrē no pašvaldības (nomainīti logi trijos no sešiem skolas korpusiem, pilnībā izremontētas divas klašu telpas), bērni aizbrauca ekskursijā uz Rundales pilī un uz Plūdoņa muzeju Lejeniekos.
2000.-2007.g. projekts „Zaļā taka” – izveidota dabas un senvēstures mācībvieta dabā, Gaujas krastā KKF finansējums
2003. g., 2001.g projekti “ Enciklopēdija” un „Enciklopēdija-2” – iegādātas grāmatas tautskolas bibliotēkai, finansē KKF
2003.g. projekts „Lauku tūrisma kursi”; finansē Cēsu raj. pašvaldība
2002.g. projekts Kursi „Projektu sagatavošana”, „Mazā biznesa kursi”, finansē Drustu pagasta Padome
2002.g. projekts “Internāts 1” – katlumājas pārkārtošana, finansē Unibanka
2000. g. projekts “Naktsmītnes” – iegādāti ūdens sildītāji, labiekārtota virtuve, dušas telpa, tualete, iegādātas segas, gultas veļa, atbalsta Latter-Day Saint Charities
1999.g. projekts “Skolas siltināšana” – veikti skolas siltināšanas darbi, atbalsta uzņēmums Valsts materiālās rezerves un Latter-Day Saint Charities
1998.g. projekts “Studiju brauciens uz Zviedrijas tautas augstskolu”, segti ceļa izdevumi, Sorosa Fonda atbalsts
1997.g. projekts “Findhorna” , segti ceļa un uzturēšanās izdevumu braucienam uz Angliju, kopienu “ Findhorna” , atbalsta Latvijas Pieaugušo Izglītības apvienība, u.c.
 
2.4 Ziņas par projekta sadarbības partneriem
Latvijas Izglītības fonds :
adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586,
konts: LV85HABA0140J03650501
Reģ. Nr. 50008018801
Kontaktpersona : Ilgvars Forands
 
Cēsu rajona pieaugušo izglītības centrs
Adrese : Glūdas iela 4, Cēsis, LV – 4100
Reģ. Nr. 90000097232
Kontaktpersona : Daiga Rubene, direktore
tālr. 64124981
 
Daugavpils Universitātes Ilstspējīgas izglītības institūts
Adrese: Parādes ielā 1 432, Daugavpils, Latvija, LV-5400
Reģ. Nr. 2741000222
http://www.ise-lv.eu
 
Kontaktpersona : Prof. Elfrīda Krastiņa, Domes priekšsēdētāja
3        PROJEKTA DETALIZĒTS APRAKSTS
3.1. Izziņa par Drustu tautskolu
Tautskols iniciātors un galvenais rīkotājs ir Biedrība Tautskola “99 Baltie zirgi”. Tā dibināta 1996.gada 9.septembrī (reģistrēta LR uzņēmumu reģistrā Rīgā nr.40008016211) ar mērķi veicināt novadā saimniecisko un garīgo rosību.
Drustu Tautskola tiek veidota sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo Izglītības Apvienību (LPIA). Viens no smagumpunktiem LPIA darbībā ir dot atbalstu lokālu pieaugušo izglītības centru veidošanā.
Līdz šim Tautskolā mācījušies galvenokārt Drustu pagasta bērni un pieaugušie, kā arī no citiem pagastiem: Zosenu, Liezeres, Raunas, Mārsnēnu, Rīgas pilsētas. Bērni var uzsākt nodarbības no 3,5 gada vecuma. Tautskolā bērni šobrīd iegūst akreditētu pamatskolas izglītību, labas iemaņas tautas daiļamatniecībā, prasmi spēlēt uz tautas mūzikas instrumentiem.
Tautskola piedāvā alternatīvu variantu valsts pamatizgītības standarta apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot individuālās apmācību metodes, veidojot ģimeniskās attiecības.
Pieaugušajiem tautskola piedāvā dažādas programmas tautizglītībā, t.sk. tautas daiļamatniecībā, valodās, biznesā, filozofijā, psiholoģijā, vēsturē utml.
 
3.2.            Projekta realizācijas pamatojums
Pasaules dažādās zemēs aprobētas dažādas pieejas izglītības jautājumu risināšanā, dažādi metodiskie modeļi, dažādas didaktikas, taču kopumā nav jūtama progresa izglītības problēmu risināšanā. Parasti, ja kaut ko arī izmaina, tad tikai kaut kādas atsevišķas daļas esošajā izglītības modelī. Visiem tiem (plaši pielietojamiem modeļiem, kurus īsi varētu nosaukt par “pasaules skolu”) ir vairākas kopīgas iezīmes (varbūt tajās arī meklēt neveiksmju cēloni?).
Tradicionālā pasaules skola un izglītība mūsu valstī pašos pamatos veidota virzienā no augšas uz leju : no ministrijas uz bērnu, nevis no bērna uz ministriju.
Tautskolas redzējumā, izglītība būtu organizējama par izejas punktu ņemot bērnu – viņa intereses, sapņus, dotumus un visām institūcijām būtu jākalpo tiem. Šobrīd neviena izglītības organizējoša struktūra nekad nav interesējusies ko grib bērns, kādam darbam viņš te ir nācis un kam, faktiski, ir gatavs. Jau pirmie skolas gadi pieviļ viņa cerības – neviens nerēķinās ar viņu kā personību.
Konceptuāli mūsu ideju pamatā ir atziņa par visa vienotību, veseluma (holisma filozofija). Veselums bērnā (cilvēkā) patiesi atklājas tā misijā uz Zemes. Ilgtspējīgas attīstības sabiedrība var tikt veidota tikai tad, ja to sākam darīt ar pārdomām par cilvēka vietu, lomu Visuma procesos vai, citiem vārdiem runājot, mēģinot ieraudzīt cilvēku tajā Veselumā.
Tautskola iecerēta kā mūžizglītības centrs, kā parauga vieta jaunu audzināšanas un izglītošanas formu aprobēšanai un jauna sadzīves modeļa veidošanai.
Turpinot Tautskolas “99 Baltie zirgi” iesākto praksi, izglītību paredzēts veidot, balstoties uz principiāli jaunu tautizglītības koncepciju – humāno pedagoģiju, bet sadzīves modeli veidot kā sadarbību sabiedriskā, ekoloģiskā un ekonomiskā aspektā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijā tiktu izveidota vieta, kur inovatīvas pedagoģiskās zinātniskās atziņas varētu tikt ieviesti praksē.
 
3.3.            Projeka 1.posma (Drustu Tautskolas pārcelšanās Drustu pienotavas telpās) pamatojums
Pašreizējā skolas ēka tiek nomāta no pašvaldības. Tas nozīmē nedrošību, jo nomas maksa var tikt paaugstināta mums nesamaksājami, un līgums var tikt lauzts. Jau tagad pretendē uz daļu no telpām (šogad divos skolas korpusos tiks izvietotas pašvaldības institūcijas) ar tālejošu skatu pārņemt visu ēku.
Ēka, kur pašlaik ir izvietota Tautskola, ir sešdesmitajos gados celta bijušā bērnu dārza telpas. Tā ir būvēta no dzelzsbetona konstrukcijām (kas padara telpas drēgnas kā vasarā, tā ziemā) un ir energoietilpīga – ar lieliem siltuma zudumiem, tātad lielām apkures izmaksām.
Telpām nepieciešams nopietns remonts – jāmaina apkures sistēma, jāsiltina grīdas (tagad uz betona grīdām guļ saplīsis linolejs), sanitārās telpas neatbilst sanitārām normām un prasībām, praktiski nav virtuves (tā ir kapitāli jāpārbūvē un jāiekārto).
Telpu plānojums neatbilst tautskolā realizētās pedagoģijas idejām (ilgtspējīgas attīstības). Telpas nav piemērotas sadzīves apstākļu nodrošināšanai ne skolniekiem, ne viņu vecākiem.
Ēka atrodas pagasta centrā – nav iespējams ne izvērst saimniecisko darbību, ne iekārtot sporta laukumus, ne veidot sociāli relatīvi nodalītu sadzīves zonu.
Pienotavas ēka, kur ir paredzēts pārcelt tautskolu sākot no 2010.gada janvāra, ir mūrēta no ķieģeļiem un ir ekoloģiski pieņemamāka nekā esošā ēka. Blakus Pienotavai ir dzīvojamā māja, kura varētu tapt par pirmo ģimenes māju skolas bērniem un viņu vecākiem. Teritorija atrodas nepiesārņotā, dabas daudzveidīgā vidē, Gaujas un Pērļu upes sateces vietā, vairāku svētvietu tuvumā. Ap Pienotavu ir lielas neapgūtas, neizmantotas zemes platības perspektīvai attīstībai, kuras iekļautas pašvaldības perspektīvajā plānojumā, kā tautskolas būves teritorija .
 
3.4.            Drustu Tautskola ekociemata projekta perspektīvā
    Drustu Tautskola ir iecerēta kā mūžizglītības iestāde 140 vietām un atbilstošu mācībbāzi visu vecumu cilvēkiem, t.i. gan bērniem pirmsskolas un skolas vecumā, gan pieaugušiem (iekļaujot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību). Tā taps par vietu, kur cilvēki var ne tikai iegūt zināšanas, bet arī par satikšanas vietu, kultūras centru, jaunu sabiedrisko attiecību veidošanas vietu.
       Samilzušas problēmas valsts izglītībā, sabiedrībā, ekoloģijā, ekonomikā rada nepieciešamību realizēt eksperimentālo dzīves telpu ilgtspējīgas sabiedrības veidošanai. Līdz ar Tautskolas kā mūžizglītības centra darbības attīstību, tai apkārt (teritorijā, kas pašvaldības perspektīvajā plānojumā ir iekļautas kā zemes platības tautskolas perspektīvai attīstībai un apbūvei) plānots attīstīt ekociematu. Tajā paredzēts izvietot dzīves zonu studējošiem, bērnu vecākiem un cilvēkiem, kas vēlas veidot ilgtspējīgas sabiedrības eksperimentālu modeli, kā arī sabiedrisko, fiziskās attīstības, ekosaimniecisko zonu. Sabiedriskā zona ir iecerēta kultūras aktivitātēm novadā, kā arī iespējai rīkot seminārus, konferences, nometnes u.c. sabiedriskus un ilgtspējīgas sabiedrības, izglītības attīstības ideju popularizēšanas un problēmu risinošus pasākumus.
3.5.            Tautskolas pašreizējais finansējums
Tautskolas finansējumu 2008.gadā sastādīja: 
- Valsts dotācija Ls 10835;
- Ieņēmumi no saimnieciskās darbības (mācību maksa, Lauku atbalsta dienests) Ls 2426;
- Citi ieņēmumi (ziedojumi) Ls 495.
Tas nav pietiekams skolas vajadzībām, jo no tā tiek maksāta telpu īre, komunālie maksājumi, nodrošināta amatniecības darbnīcu darbība un skolotāju algas. Bieži vien pietrūkst līdzekļu malkas iegādei, nerunājot par telpu remontu.
Sakarā ar 2009. gada valsts budžeta grozījumiem, valsts dotācija tiks samazināta par 50%.
 
3.6.            Projekta mērķis un aktivitātes
Sabiedriskā projekta mērķis ir ilgtspējīgas sabiedrības izglītības modeļa veidošana Drustu tautskolā
1. posms : pārcelšanās uz Drustu pienotavas ēkas telpām : telpu iegāde un remonts
ü īpašuma iegāde un dokumentu noformēšana
ü ēku sagatavošana renovācijai
ü ēku renovācija un iekārtošana
4        PROJEKTA IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA, DARBA GRUPAS PIENĀKUMU SADALĪŠANA
4.1. Darba grupas apraksts
Projekta darba grupa sastāv no atsevišķām grupām, kas atbild par sekojošām projekta sfērām: projekta vadību, koordināciju, tehnisko darbu, arhitekta projektu, finanšu uzraudzību, kā arī projekta publicitāti.
4.2.            Projekta darba grupu koordinatori:
Ojārs Rode
29331935
ojarsrode1@inbox.lv
projekta vadītājs
Nauris Cāns
28815410 nauriscans@inbox.lv
projekta darbu un tehniskās grupas vadītājs
Marija Haitina
projekta koordinatore un atbildīgā par starptautisko sadarbību
Natālija Bukovska
26567999
projekta ahitekts
Ģirts Laube
26777233
girts@rezonanse.lv
atbildīgais par sadarbību ar mēdijiem
Laura Bužinska
28621469
laura.buzinska@gmail.com
atbildīgā par finanšu uzraudzību
 
5        PROJEKTA FINANSĒŠANA
5.1. Projekta finansējuma piesaiste un administrācija
Projekts tiek finansēts no fizisku un juridisku personu brīvprātīgiem ziedojumiem un dāvinājumiem jebkurā projektam noderīgā veidā, kā arī no biedru darba un materiāliem ieguldījumiem.
Finansējums tiks ieskaitīts kā mērķa ziedojums Latvijas izglītības fonda izveidotajā ziedojumu kontā, kas tālāk līdzekļus novirzīs nepieciešamajām attiecīgām izmaksām atbilstoši šim projektam.
Ziedojumu konta rekvizīti:
Saņēmējs: Latvijas Izglītības fonds
Adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586
Reģ. Nr. 50008018801
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV85HABA0140J03650501
Kods: HABALV22
ar norādi : Mērķziedojums Drustu Tautskolai „99 baltie zirgi” –pārcēlu no nākošās lapas
 
5.2.            Projekta izmaksas
1.etaps:
01.07.09 – 31.08.09 Drustu pienotavas īpašuma iegāde un dokumentu noformēšana
40 000 Ls
2.etaps:
01.09.09 – 31.09.09 ēku sagatavošana renovācijai
 5 000 Ls
3.etaps:
 01.10.09 – 31.12.09 ēku renovācija un iekārtošana
155 000Ls
 
Projekta kopējas izmaksas :
 200 000 Ls
 
6        ZIEDOJUMU ATDEVE
Ikviens ziedotājs un sponsors, atbalstot šo projektu, saņems:
1.      Publicitāti mēdijos – TV, radio, presē, kur, runājot par sabiedriskā projekta mērķiem un izpildi, tiks akcentēti ziedotāji, sponsori un ieguldījums šī projekta tapšanā;
2.      Pateicības rakstu un atskaiti par projektu;
3.      Drustu tautskolā « 99 Baltie zirgi » redzamā vietā būs stends ar ziedotāju vārdiem
 
 
 
 ATSAUKSMES