Tautskola

Tautskola nodibināta 1994.gada 10. jūlijā. 1994.gada 7.novembrī Tautskolā uzsāk darbu Bērnu eksperimentālās apmācības grupa, bet 1995.gada rudenī tiek iegūta licence Tautskolas sākumskolai un uzņemti pirmie skolnieki sākumskolas pirmajā klasē.

Līdz šim Tautskolā mācījušies galvenokārt Drustu pagasta bērni. Taču mācījušies, vai mācās arī no citiem pagastiem: Zosēnu, Lizuma, Liezeres, Raunas, Mārsnēnu, kā arī no Rīgas pils.. Bērni var uzsākt nodarbības no 3,5 gadu vecuma. Sākuma periodā daudz tiek darīts bērnu vispusīgai attīstībai, izmantojot latviešu tautas tradīcijās rodamo: tautasdziesmas, rotaļas, dejas, pasakas.

Tautskolā bērni iegūst akreditētu pamatskolas izglītību, labas iemaņas tautas daiļamatniecībā, prasmi spēlēt uz tautas mūzikas instrumentiem.
Tautskola piedāvā alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot individuālās apmācību metodes.

Pamatskolas darba īpatnības:
1. Aktīva tautas etniskās kultūras mantojuma izmantošana;
2. Izsvērta ārpusstundu darba savienošana ar mācību stundām, tā, ka tās viena otru papildina, stimulējot bērna pašattīstību;
3. Ir īpašās „domāšanas” stundas;
4. Darbs daiļamatniecības darbnīcās;
5. Bērni - „skolotāju palīgi” (bērni māca bērnus);
6. Mācībdarba organizēšanu dažādu vecumu bērnu saimēs;
7. Aktīva bērnu ievadīšanu patstāvīgā mācībvielas apguvē;
8. Ģimeniskas attiecības.

Nodarbības daiļamatniecībā notiek labi iekārtotās un materiāliem nodrošinātās amatnieku (aušanas, rotkalšanas, podniecības un kokapstrādes) darbnīcās, prasmīgu meistaru vadībā. Te bērns iepazīst formu dažādību, iemācās pietiekami ilgstoši veltīt uzmanību darbam, attīsta koncentrēšanās spējas, kā arī, pateicoties pirkstu mērķtiecīgai kustināšanai, tiek veicināta smadzeņu funkciju attīstība.

Ļoti liela nozīme bērna vispārējā attīstībā ir mūzikai. Katru dienu daudz dziedam, pavadām savu dziedājumu uz tautas mūzikas instrumentiem. Īpašās mūzikas stundās, divas reizes nedēļā, obligāti jāapgūst kāds no tautas mūzikas instrumentiem. Daudz laika veltām tam, lai gatavotos kārtējiem gadskārtas svētkiem. Arī projektu nedēļās (parasti projekts ilgst visa gada garumā) pētām tautas tradicionālo kultūru. Tā, piemēram, 2002./2003. m. gada projekts „Kokle” sākās ar šī mūzikas instrumenta būves un spēles tradīciju pētījumiem un beidzās ar kokļu izgatavošanu. 2003./2004. m. gada projekts veltīts tautas arheoloģiskam tērpam, un tas beigsies ar attiecīgā laikmeta tērpu izgatavošanu. 2004./2005. m. gada projekts bija veltīts tautas mūzikas instrumentam dūdas – tika izgatavoti divi mūzikas instrumenti.

Ir izveidota īpaša mācību vieta dabā - „Zaļā taka”. Tajā bērniem ir iespējams iepazīties ar dabas un vēstures objektiem, kā arī izdzīvot dažādus laikmetus, t.i., izmēģināt attiecīgā laikmeta darba, medību, mūzikas rīkus, izmēģināt roku dažādās amatniecības jomās un tamlīdzīgi. Patreiz izveidotas divas akmens laikmeta mītnes, bronzas laikmeta apmetne, un tiek veidota agrīnā dzelzs laikmeta mītne. Pavisam iecerētas deviņu laikmetu apmetnes. Te tiek ik gadus rīkotas vēstures konkursa uzvarētāju darba un izpētes nometnes. Bez tam, „Zaļā taka” pieejama jebkurai interesentu grupai un to ir iecienījuši daudzu citu skolu skolnieki.