1993. gads

Projekts Tautskola Drustos
Projekts Drustu Tautskolas izveidošanai
 
 
1. Drustu Tautskola
Tautskolas (TS) iniciators un galvenais rîkotâjs ir Drustu reìionâlâs attîstîbas centrs "99 Baltie Zirgi".Reìionâlais attîstîbas centrs (RAC) "99 Baltie Zirgi" veidoti kâ sabiedrîba ar ierobežotu atbildîbu. Tâ dibinâta 1993.g. oktobrî, reģistrēta LR uzņēmumu reģistrâ Valmierâ 1993.g. 21.decembrî, nr. 410300496. To dibinâja pieci Drustu zemnieki: Ojârs Rode, Andris Vilks, Roberts Glaudiņš, Kârlis Horoševskis un Armands Dzerkals ar pamatdomu veicinât novadâ saimniecisko un garîgo rosîbu. Kâ galveno alternatîvu iztikas pelnîšanâ reģionâ RAC piedâvâ lauku tûrismu, bet garîgâs rosîbas plâksnē - Tautskolu.
Drustu Tautskola tiek veidota sadarbîbâ ar Latvijas Pieauguðo Izglîtîbas Apvienîbu (LPIA). Viens no smagumpunktiem LPIA darbîbâ ir dot atbalstu lokâlu pieaugušo izglîtîbas (PI) centru veidošanâ. Tâpēc LPIA ar lielu interesi seko Drustu PI darbîbas attîstîbai.
Drustu Tautskola ir iecerēta visu vecuma cilvēkiem, gan bērniem pirmsskolas vecumâ, gan pieaugušiem. Uzskatâm, ka tâ ir liela iespēja radît vietu, kur cilvēki var ne tikai iegût zinâðanas un izglîtîbu, bet ka tâ arî bûs satikšanâs vieta un kultûras centrs. Tâ varētu kļût par bûtisku saimnieciskâs, kulturâlâs un sabiedriskâs rosîbas veicinoðu faktoru.
 
2. Drustu Tautskolas mçríi
Galvenie mērķis ir cilvēlkiem dot iespēju sevi pilnveidot, tajâ pašâ laikâ veicinot pagasta attîstîbu. To ceram sasniegt, izmantojot vietējo potenciâlu, t.i. amatnieki, visâdu veidu specialisti, TS darbîbâ interesenti u.c. saskatam sekojošas iespējas:
- amatniekiem bûs vieta kur strâdât, izrâdît un pârdot savus darbus, bet viņi arî     bûs pasniedzēji ieinteresētiem,
- bērniem bûs iespēja bez parastâ skolas spiediena apgût zinâšanas,
- jaunieši varēs izglîtoties savas intereses laukos, tâ vairojot nâkotnes izredzes,
- pieaugušiem bûs iespçja tâlâkizglîtoties / pârkvalificēties,
- iekârtojot bilblioteku un rîkojot kulturâlus pasâkumus, TS veicinâs garîgo rosîbu,
- TS palîdzēs izveidot alternatîvus pelņas avotus, piem. radošais tûrisms, kuri atkal          savukârt veicinâs TS darbîbu un attîstîbu,
- jâdomâ, ka arî kaimiņpagasti iesaistîsies darbîbâ; tâtad TS veicinâs rosîbu visâ  reģionâ.
 
3. TS galvenie uzdevumi un darbîbas lauki
Sekojošâ tabulâ (3.1.) ir aprakstîti pasâkumi, kurus ieceram rîkot TS ietvaros, kâdu cilvēku grupu gribam uzrunât, kâdâ veidâ domâjam pasâkumiem îstenot un pamatojums, ko ieceram panâkt.
 
4. Drustu Tautskola darbîbas strateģija
Drustu Tautskolas darbîba tiek izvērsta pakâpeniski, ņemot vērâ finansiâlos, materiâlos, kadru un citus resursus. Sekojošâ tabulâ sadalam formâlâs un praktiskâs darbîbas daïâs. Formâlâ daïâ ir uzskaitîti ârçjie apstâkïi, kurus jânokârto, lai Tautskola varētu darboties. Skolas praktiskâs darbîbas daïâ uzskaitâm dažâdos darba laukus, kurus gribam Tautskolas ietvaros attîstît. Tabulâ ir uzskaitîti atsevišķâs darbîbas, kad domâjam tâs îstenot, kâdus resursus gribam izmantot un ar kâdiem finansiâliem izdevumiem tâs ir saistîtas.
 
 
Sagatavots LPIA semināra laikā Drustos
tautskolas galvenie uzdevumi un darbìbas lauki
 
KAS
KAM
KAPÈC
kursi: papildizglìtìba
a) vietèjiem (zemniekiem, mazâ                biznesa aizsâcèjiem, valodu                   apgúøanâ ieinteresètiem u.c.)
b) citiem interesentiem
 
-izmantojot vietèjos resursus, ti.         vietèjie pasniedzèji (ja nav uz vietas,    tad pielúdzot no apkârtnes),  darbinieki, TS telpas, materiâlus
- sadarbojoties ar citâm             organizâcijâm, piem. LPIA
- lai veicinâtu saimniecisko un         kulturâlo rosìbu reåionâ
- b-variants varètu arì bút pelðas avots
seminâri,
konferences
izglìtìbas, kultúras u.c. darbiniekiem
izmantojot:
- TS resursus (darbiniekus,             telpas)
- pagasta iedzìvotâju izvietoøanas      iespèjas
- vietèjâs komerc- un darbspèku        struktúras
- iespèja vietèjiem darbiniekiem     (piem.             amatnieki) darboties
- bezmaksas reklâma Drustiem
- materiâli un idejiski lìdzekîi TS             tâlâkizveidei
- motivâcija sakârtot vidi
- pieredzes apmaiða
- sabiedrìbas uzmanìbas             pieverøana TS
 
nometnes
cilvèkiem, kuriem interese: atpúta, daba, amatniecìba, tradicija, spec. intereøu grupas, kurâm intereses saskana ar TS domâm un iespèjâm
"
- iespèja vietèjiem darbiniekiem     (piem.             amatnieki) darboties
- bezmaksas reklâma Drustiem
- materiâli un idèjiski lìdzekîi TS             tâlâkizveidei
- motivâcija sakârtot vidi
- sabiedrìbas uzmanìbas             pieverøana TS
- alternatìvs pelðas avots
radoøais túrisms
a) túrists pats rada
b) rada ar citu palìdzìbu
jebkuram maksâtspèjìgam interesentam
- izmantojot vietèjos amatniekus,      materiâlus, telpas, izvietoøanas             iespèjas u.c. pakalpojumus,
- sagatavojot tematiskas ekskursijas un  ekspedìcijas
a)-variantam piedâvâjam veicinoøu vidi
- iespèja vietèjiem darbiniekiem     darboties
- motivâcija sakârtot vidi
- alternatìvs pelðas avots
- lìdzekîi TS tâlâk izveidoøanai
                                                                                                           
 
 
 
 
 
KAS
KAM
KAPÈC
izstâdes
a) pastâvìgas ekspozìcijas
b) ìsslaicìgas izstâdes
interesentiem, túristiem
a) izmantojot:
- vietèjo mâkslinieku un  amatnieka       darbus
- TS bazi
- iespèjas uzcienât túristus
b) - pieaicinot citus mâksliniekus
            - saskaðojot ar citiem pasâkumiem
- iespèja vietèjiem darbiniekiem     (piem.  amatnieki) darboties
- motivâcija sakârtot vidi
- alternatìvs pelðas avots
- lai veicinâtu kultúro rosìbu
- reklâma
b)-variantam nesaskatam reâlu pelðas      iespèju, bet tâ ir laba reklâma
klubs ar sabiedrisku un kulturâlu programmu
daýâdâm paaudzèm, plaøai sabiedrìbas daîai
izmantojot vietèjo potenciâlu, pieaicinot citus; tâ nodroøinot plaøu intereøu apmierinâøanu
- kultúras un sabiedriskâs rosìbas             veicinâøna
- reklâma
tematiska biblioteka
ar lasìtavu, klausìtavu un grâmatgaldu
interesentiem
izmantojot:
- TS bazi
- audio-video tehniku
- pieaicinot zinoøus cilvèkus,  mâksliniekus
- kulturâlai rosìbai
- redzes loka paplaøinai
- atpútei
bezmaksas avìze
reåionam, apmeklètâjiem
izmantojot vietèjo potenciâlu
- lai informètu sabiedrìbu
- pasâkumu izsludinâøanai
- reklâmai
citi kultúras pasâkumi
interesentiem, túristiem, plaøai publikai
izmantojot vietèjo potenciâlu
- pelðas avots
- reklâma
informâcijas izplatìøana un koordinâcija
potenciâliem interesentiem Latvijâ un ârzemès (túristi)
- izmantojot jau esoøos kontaktus
- dibinot jaunus
- piesaistìt interesi
- piedâvât cilvèkiem iespèju kulturâli             atpústies
 
Nepiecieøamie formâlie darbì
DARBÌBAS SECÌBA
LAIKS,
 ILGUMS
RESURSI
IZDEVUMI                                     (Ls)
ATBILDÌGAIS
PIEZÌMES
I.
1. grupas izveide
2. dibinâøanas akts (protokols)
3. nolikums, statúti
4. reåistrèøana valsts reåistrâ
5. kontu atverøana bankâ
6. stâøanâs nokokîu inspekcijas atskaitè
 
 
 
 
Tâ ka Drustu Tautskola veidojas reåionâlâs attìstìbas centra "99 Baltie Zirgi" ietvaros (tâ statútos ir paredzèta apmâcìba), kurai øìs prasìbas ir jau izpildìtas, øie punkti uz TS vairs neattiecas.
II.
2. Sasaukt "99 Baltie Zirgi" valdi, kura lemj par skolas dibinâøanu (protokols)
94.g. júlijâ
 
 
 
 
III.
Nolikuma izstrâde un apstiprinâøana "99 Baltie Zirgi" valdè
94.g. júlìjâ
 
 
 
izstrâdâts un apstiprinâts
IV.
Skolas protokola dibinâøanas protokola un nolikuma iesniegøana paøvaldìbai apstiprinâøanai
94.g. júlijâ
 
 
 
iesniegts un apstiprinâts
V.
cilvèki (darbinieki, pasniedzèji)
a) esoøie
 
jau ir
 
Inga Zariða (lietvedìba, sakari un                                                                                                                                                                       dabas mâcìba)
Dace Dzerkale (pirmsskolas vecuma                                                                                                                                                             bèrniem, formâlâ                                                                                                                                                                                                 grâmatvede)
Ojârs Rode (organizatorisko lietu                                                                                                                                                      vadìba, pirmsskolas                                                                                                                                                                  vecuma bèrnu apmâcìba)
Rúta Dukure (matemâtika, dabas                                                                                                                                                                           zinìbas, tulks, sargs)
vairâki meistari, amatnieki
 
Inga Zariða
-darbiniekiem jâsagatavo izglìtìbas un             darba dokumentus
- meistariem / amatniekiem nepiecieøami kursi pedagoåijâ
 
 
 
DARBÌBAS SECÌBA
LAIKS,
 ILGUMS
RESURSI
IZDEVUMI                                     (Ls)
ATBILDÌGAIS
PIEZÌMES
V.
b) iecerètie
95.g. janv., saistìts un atkarìgs no finansiâlâm iespèjâm
pèc iespèjas vietèjie cilvèki, trúkst
- sekretârs (ar datorzinâøanâm)
- saimnieks (èkâm, iekârtai)
- múzikas skolotâjs
- valodas skolotâji, tulki
 
 
Inga Zariða
Ojârs Rode
cilvèkus atrast uz vietas, nebús viegli, piem. arì Drustu skolâ nav múzikas skolotâja
VI.
èkas
1. lìgumi
2. tekoøais remonts
3. apkure
 
4. elektrìba
5. kanalizâcijas iekârtoøana Liepâs un                            tualetes izveide
6. údens
7. ìre
8. pieslègøana Energo uzskaitè
9. telefona sakaru iekârtoøana
 
 
1. 94.g.1.okt.
2. 94.g.1.dec.
3. no okt. lìdz                         aprilim
4.                                 "
5. 95.g. aug.
 
6. 10 mèneøiem
7.mènesì
a) Lìvânu mâja
b) Liepas (Vecdrustu muiýa)
 
 
 
 
 
 
2. 200,-
3. a) 80,-
             b) 1000,-
4. 50,-
5. pèc tâmes
 
6. 50,-
7. a) 15,-
8. 150,-
9. 150,-
Ojârs Rode
saimnieks           
ir divas piemèrotas èkas, bet ir nepiecieøami lìdzekîi tekojoøiem un vienreizèjiem izdevumiem
VII.
formalitâtes kârtoøana ar izglìtìbas ministriju (skolas akcepts) un finanses inspekcija
94.g. dec.
 
20,-
Ojârs Rode
vajadzìgs transports
 
 
 Praktiskâ Tautskolas darbìba
DARBÌBAS SECÌBA
LAIKS, ILGUMS
RESURSI
IZDEVUMI                                                (Ls)
ATBILDÌGAIS
PIEZÌMES
I.
pieauguøâs izglìtbìbas kursi:
a) menedýmenta, uzðèmèja
b) valodas
c) øúøanas, piegrieøanas
d) kokgrebøana
e) skârdnieka
f) auøanas
94.g. dec.
-materiâli
- algas
b)                                 audio tehnikas iegâde
                                                                                                                                                                                    materiâli
 
c - f)                                                                                         algâm mènesì
                                                                                                materiâliem mènesì
 
 
 
200,-
100,-
 
120,-
100,-
Ojârs Rode un pasniedzèji
a,b) uzaicinâs specialistus
 
 
c - f) vietèjie pasniedzèji
II.
reklâma (avìzes, bukleti u.c.)
94.g. sept.
                                                                                                            materiâli ceturksnì
50,-
Ojârs Rode
sludinâjumi, ziðojumu dèlis, pa pastu, sabiedriskâs vietâs, mutiski saietos
III.
kursi pirmsskolas vecuma bèrniem
94.g.okt.
                                                                                                                                                                                                materiâli
                                                                                                                                                            algas mènesì
200,-
120,-
Ojârs Rode
- vecâki maksâs apm. 30% no             bèrnu apmâcìbas reâlâs             izmaksas                                             
- daýu bèrnu vecâkus vajadzès           atbrìvot no skolas naudas             apmaksas
- jâparedz bèrnu             transportèøanas apmaksa lìdz     skolai un atpakaî
IV.
klubs
a) tautas dziesmu un rotaîu                                                    vakari bèrniem
b) diskusiju vakari
94.g.okt.
pašizmaksas princips
 
a) Inga Zariða
b) Ojârs Rode
iesaistìt jaunus darbiniekus, ìpaši jauniešus, šâdu un lìdzìgveida pasâkumu organizâcijâ
V.
biblioteka
a) grâmatu saðemøana,                                                                                          lasìøana
b) intelektuâli vakari
c) grâmatu pirkøana
a) 94.g.                                                 sept.
b) 94.g.                                                 okt.
c) 95.g.                                                 jan.
                                                                                                plaukti, galdi, krèsli
grâmatu ziedojumi
                                                                        vèlams muzikas centrs
 
200,-
 
500,-
 
 
Ojârs Rode
- bilblioteka bús tematiska ar      uzsvaru vèsturè,             tradicijâm,             filozofiju, dabu
- ir domâts tur rìkot seminârus,        saietus, reprezentèøanos u.c.
 
 
DARBÌBAS SECÌBA
LAIKS, ILGUMS
RESURSI
IZDEVUMI                                                (Ls)
ATBILDÌGAIS
PIEZÌMES
VI.
seminâri, konferences, nometnes
94.g. aug. (notika PI nometne "Vèjš krèpès" ar LPIA atbalstu)
paøizmaksas princips
LPIA atbalsts
                                                                                    gultas veîa un
                                                                                    matraài 25 cilvèkiem
 
 
 
700,-
LPIA
Ojârs Rode
ir domâts arì turpmâk rìkot kopâ ar LPIA nometnes Drustos, bet ir arì jâmeklè citus potenciâlus rìkotâjus
VII.
radoøais túrisms
94.g.aug.
paøizmaksas princips
 
"99 Baltie Zirgi"
izmanto TS amatniekus, TS resursus, TS rìko ekspedìcijas un ekskursijas
VIII.
Izstâdes
a) pastâvìgas amatniecìbas                                         izstâdes
b) ìsslaicìgas amatniecìbas                                         izstâdes
c) mâkslas izstâdes
a) 94.g.dec.
b) 93.g.dec.
                        94.g.aug.
                        94.g.dec.
                        ...
c) 94.g.dec.
a) paøizmaksas princips
                                                                                                                                                 b)            par izstâdes                                                                                                                                                             izdevumiem
                                                                                                                                                c) par izstâdes                                                                                                                                                            izdevumiem
 
 
5,-
 
10,-
b) Purèns
uz priekšu, pârdodamos darbus jânovèrtè un pie pârdoøanas jâiekasè nodokîi un 10% Tautskolai
IX.
citi kultúras pasâkumi
94.g. Ziemsvètki
95.g. Lieldienas
95.g. Jâņi
95.g. Mârtiņi u.c.
paøizmaksas princips
 
 
šâdus pasâkumus iepriekš sagatavos, daîèji arì iesaistot túristus
 
 
 
.