Holistisko skolu principi

Uz ideju par to, ka skolas jāveido atbilstoši katra cilvēka dzīves jēgas atskārsmei, balstās holistiskās skolas. Tās veido atbilstošu dzīvesdarbības vidi, ievērojot noteiktus principus. Izpētot vairāku holistisko skolu mājas lapas un meklējot tos, skolu filosofijās un praktiskās darbībās atklājās, ka visas skolas akcentē patības principu, uzsverot, ka bērna piedzimšana vien jau uztverama kā unikāla parādība (Acorn, 2013). Bērns piedzimst ar saviem dotumiem, savām īpatnībām - visu nepieciešamo sava īpatnējā dzīves jēgas izteikšanai caur pašrealizēšanos. Bērnam jau no mazotnes ir vajadzīga tikai atbilstoša vide augšanai un savu unikālo dāvanu attīstīšanai (Ecole D'Humanite, 2013). Tāpēc bērnos ir jāieklausās katru mirkli - to balsīm jātiek sadzirdētām - jāieklausās un jāieskatās: mācības jāorganizē atbilstoši katra bērna īpatnībām, interesēm, vēlmēm. Vērojumi, piemēram, ļauj mācības jāorganizē atbilstoši katra bērna individuālajām mācīšanās tempam (Play Montain Place, 2013; SudburyValley,2013; Salmonberry, 2013). Skolas piedāvā bērniem pietiekami daudzveidīgas individuālas izglītības iespējas (Brockwood Park, 2013; Ananda Living Wisdom, 2013). Holistiskās skolas uzsver nepieciešamību koncentrēt uzmanību uz katru bērnu (Ananda Living Wisdom, 2013), izpētīt un iepazīt tā iedzimtās īpatnības, intereses un uz to pamata attīstīt bērna pašapziņu, veidot pašmotivētu mācīšanos (Fairhaven, 2013). Bērni piedzimst ziņkārīgi, pilni brīnuma un ar vēlmi iepazīt pasauli, mācīties (Salmonberry Scool, 2013) un tāpēc ir jāveido apstākļi, kuri nevis noslāpē, bet attīsta šīs īpašības. Patības princips tiek saistīts ar citu principu - dabīguma principu, kurš skolās tiek akcentēts kā: dzīves princips, empīrisma princips, ritma princips. Šis princips nosaka to, kā skolas realizē patības principu, t.i., bērni sevi, savu būtību atklāj, attīsta prasmes, iegūst zināšanas caur reālu darbošanos skolas vidē (Subdury Valley, 2013), piedaloties visas skolas dzīves jautājumu risināšanā, arī skolas pārvaldē. Skolēni aktīvi iesaistās savā izglītībā - zināšanu un prasmju ieguves procesā viņi nav pasīvi ņēmēji, viņi paši veido savas izglītošanās dizainu (Clonlara, 2013; Community, 2013; Salmonberry, 2013; SubduryValley, 2013) skolotāji ir koordinatori, novērotāji un atbalstītāji (Salmonberry, 2013; Fairhaven, 2013). Vairākās skolās (Clonlara, 2013; Fairhaven, 2013; Circle, 2013) šādas attiecības tiek definētas demokrātijas (sadarbības) principā, respektīvi, dzīvojot demokrātiskā vidē, bērni kļūst atbildīgāki par savu izglītību un veiksmīgāk apgūst dzīvē nepieciešamās pilsoņa prasmes. Dažas skola uzsver tieši to, ka tās nav orientētas uz „autoritārā" stila apmācību (Play Mountain Place, 2013; Salmonberry, 2013), ir atsacījušās no formālām zināšanu pārbaudēm (Acorn, 2013; Subdury Valley, 2013), bet veicinot pašrefleksiju, dodot brīvību vienlaicīgi kultivējot personīgo atbildību par sevi un kopienu (Brockvvood Park, 2013; Circle, 2013; Community, 2013; Ecole D'Humanite, 2013; Fairhaven, 2013). Tiek akcentēta mācīšanās empīriskā komponente - tās tiek organizētas caur spēlēm, sarunām, pētniecību, praktisku darbošanos. Dabīguma principu realizē iepazīstot dabas ritmus un iekļaujoties tajos (Salmonberry, 2013), veidojot skolas dzīves ritmu caur kārtību, notikumu ritmisku secību un rituāliem. Tā tiek nodrošināta cita principa realizēšanās - emocionālas drošības un komforta sajūtas principa. Dabiskuma princips ietver sevī dzimumu, tautību, vecumu integritātes principu. t.i., piemēram, mācības tiek organizētas jauka vecuma saimēs, kas nodrošina reālā dzīvē sastopamo sociālo attiecību apguvi (Circle, 2013; Clonlara, 2013; Community, 2013; Salmonberry, 2013).

Visus minētos principus vieno skolu filosofiju pamatos ieliktais veseluma jeb integritātes princips. Ar to saprotot četru cilvēka instrumentu: ķermeņa, sirds dabas (sajūtu), gribas un intelekta attīstību (Ananda Living Wisdom, 2013; Salmonberry, 2013), jeb fizisko, garīgo, mentālo un psiholoģisko cilvēka veseluma aspektu attīstību (Clonlara, 2013) palīdzot katram skolēnam virzīties uz jēgpilnu dzīvi savu mērķu realizācijā (Desiderata, 2013). Savu patiesā „Es" zināšanas palīdzēs cilvēkam integrēties tuvākā un tālākā apkārtne - kopienā, sabiedrībā, valstī, kļūstot par pilnvērtīgu būtni (Aurosociety, 2013).

Detalizētāku informāciju par minētajām skolām var atrast:

http://www.playmountain.org/

http://www.brockwood.org.uk/

http://theacornschool.com/contact

http://www.livingwisdom.org

http://www.branfordgrove.com/

http://circleschool.org/about/guided-introduction/

http://www.clonlara.org/home/

http://www.communityschool.net/about.html

http://desiderataschool.com/

http://www.fairhavenschool.com/about-us/location

http://salmonberryschool.org/

http://aurosociety.org/

http://www.sudval.org/

 To, kādus principus ir iecerējuši savas skolā pamatā likt mūsu tautskolas skolotāji, varat atrast šīs mājas lapas daļā tautskola, rakstā tautskolas principi.

 Ojārs Rode
02.11.2013.